Disclaimer


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie wordt door KMO Consult met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door KMO Consult gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. KMO Consult aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopiën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van KMO Consult.