leveringsvoorwaarden KMO Consult BV


1. Algemeen


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor levering van diensten (advies en detachering) en producten tussen KMO CONSULT BV en Opdrachtgevers (zijnde de (rechts)persoon voor wie de opdracht door KMO CONSULT BV wordt onderzocht dan wel uitgevoerd), dan wel hun rechtsopvolgers. Hierbij is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover Opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door KMO CONSULT BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Vertrouwelijkheid

KMO CONSULT BV behandelt alle informatie en gegevens van Opdrachtgevers vertrouwelijk. KMO CONSULT BV zal niet alleen tijdens de opdrachtuitvoering maar ook na afronding alle mogelijke maatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

Zonder toestemming van de Opdrachtgever wordt geen informatie of gegevens aan derden verstrekt.

De Opdrachtgever zal zijnerzijds geen informatie of gegevens aan derden verstrekken omtrent aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage zonder toestemming van KMO CONSULT BV openbaar maken.

3. Basis offertes

Offertes van KMO CONSULT BV zijn gebaseerd op informatie, zoals door de Opdrachtgever verstrekt. De Opdrachtgever heeft de plicht alle relevante informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op de te leveren diensten en producten.

KMO CONSULT BV heeft de plicht de adviesdiensten dan wel de te leveren producten naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren dan wel te leveren.

Voor wat betreft de levering van diensten heeft de verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien het te bereiken resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Voor zover in offertes niet nader gespecificeerd, zijn de tarieven genoemd in de offertes inclusief secretariaatskosten maar exclusief BTW, reis- en verblijfskosten en overige opdrachtgebonden kosten.

Indien opdrachten voor een langere periode (meer dan 6 maanden) zijn overeengekomen, zullen tariefaanpassingen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het niveau van lonen en kosten van KMO CONSULT BV worden doorberekend.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen dan vermeld in de opdracht, worden maandelijks declaraties van gemaakte uren in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen dagtekening van de declaratie.

Het honorarium en de kosten zoals opgenomen in de offerte of opdracht, welke niet in de tarieven zijn opgenomen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie.

Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan KMO CONSULT BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Dit zonder haar rechten op nakoming en andere rechten te verbeuren dan wel kwijt te raken.

Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van KMO CONSULT BV ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één

Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6. Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die KMO CONSULT BV nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van KMO CONSULT BV betrokken zullen zijn.

Als KMO CONSULT BV daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een adequate eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een datanetaansluiting.

Opdrachtgever draagt zorg voor adequate verzekering en zal zich adequaat verzekerd houden, alles wat in het kader van de uitvoering van de opdracht voorvalt en zal voorvallen. Op eerste verzoek van KMO CONSULT BV zal Opdrachtgever daartoe een bewijs van de verzekering tonen..

7. Wijziging van adviesteam

KMO CONSULT BV houdt zich het recht voor de samenstelling van haar adviesteam te wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met KMO CONSULT BV plaats vinden; dit kan extra kosten met zich mee brengen welke door de Opdrachtgever gedragen zullen worden.

8. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

KMO CONSULT BV houdt zich het recht voor, bij de opdrachtuitvoering derden in te schakelen.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals kwaliteit van informatie welke KMO CONSULT BV van de Opdrachtgever heeft ontvangen, alsmede de verkregen input en participatie vanuit Opdrachtgever. Derhalve is KMO CONSULT BV niet in staat exact de doorlooptijd / einddatum van een opdracht aan te geven.

Financieel is een opdracht afgesloten, zodra de einddeclaratie door de Opdrachtgever is betaald. Indien niet binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar is aangetekend tegen de einddeclaratie, wordt deze geacht te zijn geaccepteerd.

Als de Opdrachtgever een controle wenst op de declaraties van KMO CONSULT BV wordt hieraan medewerking verleend indien dit geschiedt door een door Opdrachtgever ingeschakelde registeraccountant. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Ingeval een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Ingeval sprake is van overmacht, is KMO CONSULT BV verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien door overmacht de prestatie meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als KMO CONSULT BV bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de KMO CONSULT BV recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten; wanneer de prestatie reeds ten dele is uitgevoerd, heeft KMO CONSULT BV recht op de waarde van hetgeen reeds gepresteerd is.

De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) is op deze gedetacheerde arbeidskracht van toepassing. De Opdrachtgever is jegens de gedetacheerde arbeidskracht verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Indien de gedetacheerde arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert KMO CONSULT BV zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

De Opdrachtgever zal aan de gedetacheerde arbeidskracht vergoeden – en KMO CONSULT BV vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de gedetacheerde arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of KMO CONSULT BV daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren en adequaat verzekerd houden tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van KMO CONSULT BV verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering

10. Wijziging van de opdracht en meerwerk

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien een tussentijdse wijziging(en) het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd.

Indien (een) tussentijdse wijziging(en) in de opdracht(uitvoering) ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal KMO CONSULT BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vereist. Als dit leidt tot meerwerk wordt dit als aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte c.q. opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk gemotiveerd aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft KMO CONSULT BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag (over de laatste 6 maanden) als uitgangspunt wordt gehanteerd.

KMO CONSULT BV kan slechts dan van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

KMO CONSULT BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich brengt, worden deze in rekening gebracht.

12. Aansprakelijkheid

KMO CONSULT BV is voor haar dienstverlening afhankelijk van juiste en volledige informatie van de opdrachtgever. KMO CONSULT BV is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KMO CONSULT BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, dan wel gedeclareerd in het voorliggende kwartaal met een maximum van € 5.000,00, zegge vijfduizend Euro.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen schriftelijk binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. Eigendomsvoorbehoud

KMO CONSULT BV behoudt zich het recht van eigendom voor op geleverde goederen, waarvan het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na dagtekening van declaratie is voldaan.

Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie dan uitoefening van eigendomsrecht, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor kosten van de Opdrachtgever.

14. Personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij inhuren of in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, hetzij direct hetzij indirect, dan alleen in overleg en na toestemming met de andere partij, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.

15. Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door (één mogelijkheid wordt geredigeerd) de Rechtbank Overijssel, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Leveringsvoorwaarden mei 2017, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08084320