Project

Klant

Product

Omschrijving

Werkzaamheden                                            


ARIE

Een chemisch bedrijf, wereldleider op het gebied van gelcoats en composieten distributie, onverzadigde polyesters en lichtuitharding harsen en koolwaterstof harsen. Het bedrijf heeft vestigingen in 17 landen over vier continenten, waarvan een vestiging in Nederland.

ARIE

Opstellen van een ARIE-document.

KMO Consult heeft aan de hand van standaarden het ARIE-document opgesteld en door een HVK'er laten beoordelen en toetsen. Vervolgens is het document voorgelegd aan de arbeidsinspectie ter goedkeuring.


ZorgRie


Ziekenhuis


ZorgRie

Inventariseren wat voor veiligheidsniveau het bedrijf haar personeel biedt. De risico´s worden hierbij in kaart gebracht.

KMO Consult heeft met behulp van het programma ZorgRie de risico's geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan is het Plan van Aanpak gemaakt en het geheel is getoetst door een HVK-er.

ATEX-document

Een totaaldienstverlener op het gebied van afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte. Het bedrijf verleent haar diensten aan gemeenten en aan bedrijven in de regio. Het heeft een breed pakket diensten ontwikkeld voor overheden, burgers en bedrijven. Onder deze diensten vallen onder andere het inzamelen van afval en het beheren van afvalbrengpunten en KCA-depots, het reinigen van bestrating, het machinaal vegen van verhardingen en het leegzuigen van kolken. Het bedrijf beschikt over een eigen werkplaats met een moderne uitrusting voor onderhoud en reparatie van voertuigen.


ATEX

Opstellen ATEX documenten voor alle locaties.

KMO Consult is een doorlichting opgestart om de mogelijke locaties en installaties waarvoor een ATEX-document noodzakelijk kan zijn inzichtelijk te maken. Vervolgens is aan de hand van de installaties, stoffen, toepassingen en geldende wetten en normen een document samengesteld en geïmplementeerd.

Revisie Noodplan

Een middelgroot internationaal transportbedrijf met ongeveer 270 medewerkers, met als doel het aanbieden van totale logistieke dienstverlening, van transport tot opslag. Het bedrijf heeft een modern wagenpark met verschillende soorten voertuigen en een eigen wasstraat. Er bestaat een mogelijkheid om zowel pallets als chemicalien van diverse klassen op te slaan.


Bedrijfsnoodplan

Opstellen en implementeren van een nieuw Noodplan.

KMO Consult heeft voor alle locaties een doorlichting gedaan op basis van eisen vanuit wet- en regelgeving, overige systemen (o.a. ISO 9001/14001) en techniek om de noodzakelijk noodprocedures en beschikbare hulpmiddelen (EHBO-dozen, Brandblussers, BHV'ers, etc.) inzichtelijk te maken en om te zetten naar toepasbare procedures.

BEVI adviseur

Brandweer bij een grote gemeente in Nederland.

BEVI

Advisering m.b.t. de handhaving van het BEVI.

De brandweer is nauw betrokken bij het handhaven van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). KMO Consult heeft de brandweer ondersteund bij interpretatie en handhaving van het BEVI in concrete gevallen.


ISO 14001

Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders.


Detachering

Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 14001-systeem voor een locatie in Nederland.

KMO Consult heeft door middel van detachering het ISO 14001-systeem opgezet en geïmplementeerd.

ISO 9001

Het bedrijf treedt op als hoofdaannemer voor volledige energieopwekking, voortstuwing, energiedistributie en besturings/automatiserings-pakketten voor het ontwerp en de installatie van energy systemen voor schepen.

ISO 9001

Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locatie in Noorwegen.

KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.

VCA** & ISO 9001

Het bedrijf verkoopt, ontwerpt, realiseert en neemt besturingssystemen in bedrijf voor gasturbine gerelateerde installaties.

ISO 9001

Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.kiwa.nl) van een ISO 9001/VCA**-systeem voor het gehele bedrijf.

KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het ISO 9001/VCA**-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en drie maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.

RI&E

Een onderneming gestart als schildersbedrijf en uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf met circa 75 medewerkers. Naast schilderwerk heeft het bedrijf inmiddels ook ruime ervaring met onderhoud en renovatie.

RI&E

Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak.

KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).

CO2-prestatieladder

Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt straatmeubilair. Heeft verschillende verkoopkantoren in Europa, o.a. in Denemarken, Groot Brittannië en Duitsland

CO2-prestatieladder

Het opzetten, implementeren en laten certificeren van de CO2-prestatieladder voor de locatie in Nederland.

De organisatie voert onder andere opdrachten uit voor ProRail en andere overheidsinstanties, dit is de voornaamste reden om de CO2-prestatieladder te implementeren. De CO2-prestatieladder is in het leven geroepen door ProRail om duurzaam ondernemen te stimuleren en wordt langzamerhand overgenomen door meerdere overheidsinstanties. KMO Consult heeft het bedrijf geholpen de CO2-prestatieladder te implementeren door de carbon footprint van de onderneming te berekenen en in kaart te brengen welke processen of activiteiten verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2 uitstoot. Vervolgens zijn, in overleg met het MT, de mogelijkheden onderzocht om CO2 reducerende maatregelen te treffen. Het beleid ten aanzien van het reduceren van de CO2 uitstoot is zowel intern als extern gecommuniceerd, door middel van voorlichting en rapportages op de website. Het systeem is voorgedragen voor certificering.

B-VCA Training

Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen.

B-VCA Training

Volgens de norm VCA dienen alle operationele medewerkers minimaal in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA. Door interne verschuivingen en vervallen certificaten (10 jaar geldig) ontstond de noodzaak om een training B-VCA te laten verzorgen.

KMO Consult heeft een training B-VCA in 4 avonden verzorgd waarbij veel aandacht is besteed aan implementatie in de praktijk en oefenen van examenvragen.

Milieuvergunning

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en de verkoop van non-woves. De materialen worden gebruikt in kabels, composieten en in de constructie en verpakkingen industrie. De non-woves worden wereldwijd verkocht.


Vergunningen

Het ondersteunen bij het verkrijgen van een milieuvergunning.

KMO Consult heeft het project, voor het aanvragen van een nieuwe de gehele inrichting omvattende Milieu-revisievergunningaanvraag verzorgd. Samen met medewerkers van de locatie is relevante data verzameld en omgezet naar een aanvraag. Op basis van de tussentijdse resultaten zijn acties gepland en is overleg met het bevoegd gezag en overige derden gevoerd om het project voorspoedig te laten verlopen.

RI&E

De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van klantspecifieke pilot plants en kleinere productie plants voor de (petro) chemische, fijnchemische en farmaceutische industrie.

RI&E

Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak.

KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).