H-zinnen

Betekenis H-zinnen


Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Code Van toepassing op Tekst
H200 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof
H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie
H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking
H203 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3 Ontplofbare stof: gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking
H204 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4 Gevaar voor brand of scherfwerking
H205 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5 Gevaar voor massa-explosie bij brand
H220 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1 Zeer licht ontvlambaar gas
H221 Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2 Ontvlambaar gas
H222 Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 1 Zeer licht ontvlambare aerosol
H223 Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 2 Ontvlambare aerosol
H224 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H225 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3 Ontvlambare vloeistof en damp
H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Ontvlambare vaste stof
H240 Zelfontledende stoffen en mengsels,
type A, Organische peroxiden, type A
Ontploffingsgevaar bij verwarming
H241 Zelfontledende stoffen en mengsels type B,
Organische peroxiden, type B
Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
H242 Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F
Organische peroxiden, type C, D, E en F
Brandgevaar bij verwarming
H250 Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1
Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
H251 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
H252 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
H260 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H261 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
H270 Oxiderende gassen, gevarencategorie 1 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend
H271 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1
Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
H272 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3
Kan brand bevorderen; oxiderend
H280 Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
H281 Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas Bevat sterk gekoeld glas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken
H290 Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1 Kan bijtend zijn voor metalen

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

Code Van toepassing op Tekst
H300 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Dodelijk bij inslikken
H301 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3 Giftig bij inslikken
H302 Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 Schadelijk bij inslikken
H304 Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
H310 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Dodelijk bij contact met de huid
H311 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 Giftig bij contact met de huid
H312 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 Schadelijk bij contact met de huid
H314 Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C Veroorzaakt ernstige brandwonden
H315 Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 2 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 2A Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H330 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2 Dodelijk bij inademing
H331 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 Giftig bij inademing
H332 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 Schadelijk bij inademing
H334 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademshalingsmoeilijkheden veroorzaken
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3,
irritatie van de luchtwegen
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H340 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H341 Mutageiniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H350 Kankerverwekkend, gevarencategorie 1A en 1B Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H351 Kankerverwekkend, gevarencategorie 2 Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H360 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H362 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
H370 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1 Verzoorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H371 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2 Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H372 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H373 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2 Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

Code Van toepassing op Tekst
H400 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H413 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)
Materiële eigenschappen

Code Tekst
EUH001 In droge toestand ontplofbaar
EUH006 Ontplofbaar met en zonder lucht
EUH014 Reageert heftig met water
EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen
EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand

Gezondheidseigenschappen

Code Tekst
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
EUH070 Giftig bij oogcontact
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen


Milieu-eigenschappen

Code Tekst
EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag

Aanvullende etiketteringselementen/ informatie over bepaalde stoffen of mengsels

Code Tekst
EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
EUH201A(*) Let op! Bevat lood
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden
EUH203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroozaken
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
EUH207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
EUH208 Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
EUH209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar pagina Omgaan met gevaarlijke stoffen