Opslag gevaarlijke stoffen

Heeft u de opslag van uw gevaarlijke stoffen op de correcte manier geregeld?


Voor gevaarlijke stoffen geldt dat deze onder bepaalde voorwaarden moeten worden opgeslagen. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn verschillende richtlijnen van toepassing. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) Een veelvoorkomende richtlijn is de PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn is een samenvoeging van richtlijnen CPR 15-1, 15-2 en 15-3.

Indien u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf wilt opslaan, is het zinvol een beoordeling te maken van de wijze waarop u deze gaat opslaan, aangezien het aanbrengen van de vereiste voorzieningen veel tijd en geld kost.

Lees hier meer over Symbolen Gevaarlijke Stoffen.

Interpretatie
De interpretatie en praktische toepassing van richtlijnen kan u veel geld en in de toekomst veel tijd besparen! KMO Consult heeft ervaring in het (her)inrichten van opslagplaatsen en terreinen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

PGS 15
Voor de meeste bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan is PGS 15 van toepassing. Naast de PGS 15 zijn er diverse andere PGS richtlijnen voor het omgaan met (brand)gevaarlijke stoffen.

In de PGS 15 zijn regels opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen kleine opslag (< 10 ton) en grote opslag (> 10 ton). Als uitgangspunt wordt de ADR classificatie van gevaarlijke stoffen gehanteerd.

De PGS 15 bestaat uit een deel met algemene voorschriften waarin basisvoorzieningen zijn opgenomen, voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen boven 10 ton, voorschriften voor opslag voor containers met gevaarlijke stoffen, opslagvoorzieningen voor gasflessen & spuitbussen en de behandeling van bijzondere klassen gevaarlijke stoffen.

Met betrekking tot basisvoorzieningen komen de volgende belangrijke punten aan de orde:

- compartimenteren van geclassificeerde stoffen;
- brandwerendheid van deuren en wanden;
- etikettering en gevaarsaanduiding van de stoffen;
- opvangcapaciteit van de voorziening voor gelekte en/of gemorste vloeistoffen;
- vloeistofdichte en productbestendige vloeren die geen rechtstreekse verbinding hebben met riolering of bodem;
- preventieve maatregelen in de organisatorische sfeer.

Gecompartimenteerde opslag wordt voorgeschreven bij gevaarlijke stoffen die met elkaar reageren en daarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vormen, of tot gevaarlijke situaties kunnen leiden zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen, of excessieve warmte ontwikkeling. Dit zijn de zogenaamde onverenigbare combinaties. Ten minste de volgende categorieën gevaarlijke stoffen moeten daarom gescheiden bewaard worden.


Gevaar conform de ADR klasse zonder bijkomend gevaar


ADR 3



ADR 5.1



ADR 6.1



ADR 8



ADR 9



Overige*


ADR 3 (Brandbare vloeistoffen)


-



x



x



x



x



-


ADR 5.1 (Oxiderende stoffen)


x



-



x



x



x



-


ADR 6.1 (Giftige stoffen) CMR-stoffen


x



x



-



x



x



-


ADR 8 (Bijtende stoffen)


x



x



x



-



x



-


ADR 9 (Milieugevaarlijke stoffen)


x



x



x



x



-



-



Overige Chemicaliën (Wms + ongevaarlijk)



-



-



-



-



-



-


*Chemicaliën (Wms + ongevaarlijk) HAI
In sommige gevallen kan na beoordeling van de gevaarlijke stoffen afgeweken worden van gescheiden opslag. Voorbeelden van verboden gezamenlijke opslag in één compartiment zijn:

- zuren en logen;
- zuren en chloriet- en hypochlorietoplossingen;
- salpeterzuur bij mierenzuur, azijnzuur of formaldehydeoplossingen;
- zuren bij cyaniden;
- zuren bij sulfiden.

Voor ieder te compartimenteren stof moet een aparte lekbak aanwezig zijn. De lekbak moet 100% opvangcapaciteit bezitten bij de opslag van (licht) ontvlambare stoffen. Worden geen (licht) ontvlambare stoffen opgeslagen dan kan worden volstaan met een opvangcapaciteit van de grootste emballage + 10% van de overige emballage.

De interpretatie en praktische toepassing van richtlijnen kan u veel geld en in de toekomst veel tijd besparen! KMO Consult heeft ervaring in het (her)inrichten van opslagplaatsen en terreinen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. KMO Consult kan u helpen bij het compartimenteren van geclassificeerde stoffen door een zorgvuldige inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen te maken, de verschillende soorten in te delen naar ADR klassen en u daarbij adviseren op welke wijze de opslag moet plaatsvinden. Kortom, een beoordeling waaraan u wat heeft.


Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina