P-zinnen

Betekenis P-zinnen


Dit is de lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Algemeen

Code Tekst
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Code Tekst
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
P202
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ pen vuur/ hete oppervlakken. Niet roken
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P220 Van kleding/ .../ brandbare stoffen verwijderd houden/ bewaren
P221 Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden
P222 Contact met de lucht vermijden
P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand
P230 Vochtig houden met ...
P231 Onder inert gas werken
P232 Tegen vocht beschermen
P233 In goed gesloten verpakking bewaren
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
P235 Koel bewaren
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 Explosieveilige electrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit
P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden
P250 Malen/ schokken/ ...wrijving vermijden
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P271 Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P272 Verontreinigde kleding mag de werkruimte niet verlaten
P273 Voorkom lozing in het milieu
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbscherming dragen
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
P282 Koude-isolerende handschoenen/ gelaatsbescherming/ oogbescherming dragen
P283 Vuur/ vlambestendige/ brandwerende kleding dragen
P284 Adembescherming dragen
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
P231+P232 Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen
P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

Code Tekst
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P306 NA MORSEN OP DE KLEDING:
P307 NA blootstelling:
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P309 NA blootstelling of bij onwel voelen
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P313 Een arts raadplegen
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen
P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)
P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
P322
Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)
P330 De mond spoelen
P331 GEEN braken opwekken
P332 Bij huidirritatie:
P333 Bij huidirritatie of uitslag:
P334 In koud water onderdompelen/ nat verband aanbrengen
P335 Losse deeltjes van de huid afvegen
P336
Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P341 Bij ademshalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P350 Voorzichtig wassen met veel water en zeep
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P352 Met veel water en zeep wassen
P353 Huid met water afspoelen/ afdouchen
P360 Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P370 In geval van brand:
P371 In geval van brand en grote hoeveelheden:
P372 Ontploffingsgevaar in geval van brand
P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt
P374 Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen
P375 Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden
P378 Blussen met ...
P380 Evacueren
P381 Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden
P390 Gelekte/ gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
P391 Gelekte/ gemorste stof opruimen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P302+P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen / nat verband aanbrengen
P302+P350 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P304+P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P306+P360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
P307+P311 NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P335+P334 Losse deeltjes van de huid verwijderen. In koud water onderdompelen/ nat verband aanbrengen
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P342+P311
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P370+P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
P370+P378 In geval van brand: blussen met ...
P370+P380 In geval van brand: evacueren
P370+P380+P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
P371+P380+375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

Code Tekst
P401 ... bewaren
P402 Op een droge plaats bewaren
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren
P404 In gesloten verpakking bewaren
P405 Achter slot
P406 In corrosiebestendige/ ... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren
P407 Ruimte laten tussen stapels/ pallets
P410 Tegen zonlicht beschermen
P411 Bij maximaal ... C/ ... F bewaren
P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/ 122 F
P413 Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/ ... lbs, bij temperaturen van maximaal ... C/ ... F bewaren
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren
P422 Onder ... bewaren
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
P410+P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/ 122 F
P411+P235 Bij maximaal ... C/ ... F bewaren. Koel bewaren

Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

Code

Tekst

P501

Inhoud/ verpakking afvoeren naar ...


Aanvullende etiketteringselementen/ informatie over bepaalde stoffen of mengsels

Code Tekst
EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
EUH201A(*) Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten bereik van kinderen houden
EUH203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH204 Bevat Isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
EUH208 Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
EUH209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar pagina Omgaan met gevaarlijke stoffen