H-zinnen

Betekenis H-zinnen


Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

CodeVan toepassing opTekst
H200Ontplofbare stoffen, instabielInstabiele ontplofbare stof
H201Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie
H202Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking
H203Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3Ontplofbare stof: gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking
H204Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4Gevaar voor brand of scherfwerking
H205Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5Gevaar voor massa-explosie bij brand
H220Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambaar gas
H221Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2Ontvlambaar gas
H222Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambare aerosol
H223Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 2Ontvlambare aerosol
H224Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H225Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3Ontvlambare vloeistof en damp
H228Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2Ontvlambare vaste stof
H240Zelfontledende stoffen en mengsels,
type A, Organische peroxiden, type A
Ontploffingsgevaar bij verwarming
H241Zelfontledende stoffen en mengsels type B,
Organische peroxiden, type B
Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
H242Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F
Organische peroxiden, type C, D, E en F
Brandgevaar bij verwarming
H250Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1
Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
H251Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
H252Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
H260Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H261Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
H270Oxiderende gassen, gevarencategorie 1Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend
H271Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1
Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
H272Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3
Kan brand bevorderen; oxiderend
H280Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gasBevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
H281Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gasBevat sterk gekoeld glas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken
H290Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1Kan bijtend zijn voor metalen

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

CodeVan toepassing opTekst
H300Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inslikken
H301Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3Giftig bij inslikken
H302Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4Schadelijk bij inslikken
H304Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
H310Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij contact met de huid
H311Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3Giftig bij contact met de huid
H312Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4Schadelijk bij contact met de huid
H314Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1CVeroorzaakt ernstige brandwonden
H315Huidcorrosie/ -irritatie, gevarencategorie 2Veroorzaakt huidirritatie
H317Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 1Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319Ernstig oogletsel/ oogirritatie, gevarencategorie 2AVeroorzaakt ernstige oogirritatie
H330Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2Dodelijk bij inademing
H331Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3Giftig bij inademing
H332Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4Schadelijk bij inademing
H334Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademshalingsmoeilijkheden veroorzaken
H335Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3,
irritatie van de luchtwegen
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werkingKan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H340Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1BKan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H341Mutageiniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H350Kankerverwekkend, gevarencategorie 1A en 1BKan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H351Kankerverwekkend, gevarencategorie 2Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H360Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1BKan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H361Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H362Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatieKan schadelijk zijn via de borstvoeding
H370Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1Verzoorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend), (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H371Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H372Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H373Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

CodeVan toepassing opTekst
H400Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H413Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)
Materiële eigenschappen

CodeTekst
EUH001In droge toestand ontplofbaar
EUH006Ontplofbaar met en zonder lucht
EUH014Reageert heftig met water
EUH018Kan bij gebruik een ontvlambaar/ ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
EUH019Kan ontplofbare peroxiden vormen
EUH044Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand

Gezondheidseigenschappen

CodeTekst
EUH029Vormt giftig gas in contact met water
EUH031Vormt giftig gas in contact met zuren
EUH032Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
EUH066Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
EUH070Giftig bij oogcontact
EUH071Bijtend voor de luchtwegen


Milieu-eigenschappen

CodeTekst
EUH059Gevaarlijk voor de ozonlaag

Aanvullende etiketteringselementen/ informatie over bepaalde stoffen of mengsels

CodeTekst
EUH201Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
EUH201A(*)Let op! Bevat lood
EUH202Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden
EUH203Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroozaken
EUH205Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH206Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
EUH207Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
EUH208Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH209Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
EUH209AKan bij gebruik ontvlambaar worden
EUH210Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH401Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar pagina Omgaan met gevaarlijke stoffen