P-zinnen

Betekenis P-zinnen


Dit is de lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Algemeen

CodeTekst
P101Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102Buiten het bereik van kinderen houden
P103Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

CodeTekst
P201Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
P202
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P210Verwijderd houden van warmte/ vonken/ pen vuur/ hete oppervlakken. Niet roken
P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P220Van kleding/ .../ brandbare stoffen verwijderd houden/ bewaren
P221Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden
P222Contact met de lucht vermijden
P223Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand
P230Vochtig houden met ...
P231Onder inert gas werken
P232Tegen vocht beschermen
P233In goed gesloten verpakking bewaren
P234Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
P235Koel bewaren
P240Opslag- en opvangreservoir aarden
P241Explosieveilige electrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken
P242Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken
P243Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit
P244Reduceerventielen vrij van olie en vet houden
P250Malen/ schokken/ ...wrijving vermijden
P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P260Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen
P261Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden
P262Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
P263Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
P264Na het werken met dit product ... grondig wassen
P270Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P271Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P272Verontreinigde kleding mag de werkruimte niet verlaten
P273Voorkom lozing in het milieu
P280Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbscherming dragen
P281De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
P282Koude-isolerende handschoenen/ gelaatsbescherming/ oogbescherming dragen
P283Vuur/ vlambestendige/ brandwerende kleding dragen
P284Adembescherming dragen
P285Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
P231+P232Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen
P235+P410Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

CodeTekst
P301NA INSLIKKEN:
P302BIJ CONTACT MET DE HUID:
P303BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P304NA INADEMING:
P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P306NA MORSEN OP DE KLEDING:
P307NA blootstelling:
P308NA (mogelijke) blootstelling:
P309NA blootstelling of bij onwel voelen
P310Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P311Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P313Een arts raadplegen
P314Bij onwel voelen een arts raadplegen
P315Onmiddellijk een arts raadplegen
P320Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)
P321Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
P322
Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)
P330De mond spoelen
P331GEEN braken opwekken
P332Bij huidirritatie:
P333Bij huidirritatie of uitslag:
P334In koud water onderdompelen/ nat verband aanbrengen
P335Losse deeltjes van de huid afvegen
P336
Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen
P337Bij aanhoudende oogirritatie:
P338Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
P340Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P341Bij ademshalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P342Bij ademhalingssymptomen:
P350Voorzichtig wassen met veel water en zeep
P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P352Met veel water en zeep wassen
P353Huid met water afspoelen/ afdouchen
P360Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
P362Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P363Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P370In geval van brand:
P371In geval van brand en grote hoeveelheden:
P372Ontploffingsgevaar in geval van brand
P373NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt
P374Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen
P375Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
P376Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
P377Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden
P378Blussen met ...
P380Evacueren
P381Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden
P390Gelekte/ gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
P391Gelekte/ gemorste stof opruimen
P301+P310NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P301+P312NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P301+P330+P331NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P302+P334BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen / nat verband aanbrengen
P302+P350BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P303+P361+P353BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen
P304+P340NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P304+P341NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P305+P351+P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P306+P360NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
P307+P311NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P308+P313NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P309+P311NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P332+P313Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P333+P313Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P335+P334Losse deeltjes van de huid verwijderen. In koud water onderdompelen/ nat verband aanbrengen
P337+P313Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P342+P311
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P370+P376In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
P370+P378In geval van brand: blussen met ...
P370+P380In geval van brand: evacueren
P370+P380+P375In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
P371+P380+375In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

CodeTekst
P401... bewaren
P402Op een droge plaats bewaren
P403Op een goed geventileerde plaats bewaren
P404In gesloten verpakking bewaren
P405Achter slot
P406In corrosiebestendige/ ... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren
P407Ruimte laten tussen stapels/ pallets
P410Tegen zonlicht beschermen
P411Bij maximaal ... C/ ... F bewaren
P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/ 122 F
P413Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/ ... lbs, bij temperaturen van maximaal ... C/ ... F bewaren
P420Gescheiden van ander materiaal bewaren
P422Onder ... bewaren
P402+P404Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren
P403+P233Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P403+P235Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
P410+P403Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren
P410+P412Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/ 122 F
P411+P235Bij maximaal ... C/ ... F bewaren. Koel bewaren

Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

Code

Tekst

P501

Inhoud/ verpakking afvoeren naar ...


Aanvullende etiketteringselementen/ informatie over bepaalde stoffen of mengsels

CodeTekst
EUH201Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
EUH201A(*)Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten bereik van kinderen houden
EUH203Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH204Bevat Isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH205Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH206Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH207Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
EUH208Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH209Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
EUH209AKan bij gebruik ontvlambaar worden
EUH210Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH401Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar pagina Omgaan met gevaarlijke stoffen