NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis EU-GHS symbolen - Betekenis H-zinnen

Betekenis H-zinnen


Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

-


Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

 Code   Van toepassing op   Tekst 
 H200   Ontplofbare stoffen, instabiel   Instabiele ontplofbare stof 
 H201   Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1   Ontplofbare stof: gevaar voor  massa- explosie 
 H202   Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2   Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor  scherfwerking 
 H203   Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3   Ontplofbare stof; gevaar voor brand,  luchtdrukwerking of scherfwerking 
 H204   Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4   Gevaar voor brand of scherfwerking 
 H205   Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5   Gevaar voor massa-explosie bij  brand
 H220   Ontvlambare gassen, gevarencategorie  1  Zeer licht ontvlambaar gas 
 H221   Ontvlambare gassen, gevarencategorie  2  Ontvlambaar gas 
 H222  Ontvlambare aerosolen,  gevarencategorie 1  Zeer licht ontvlambare aerosol 
 H223   Ontvlambare aerosolen,  gevarencategorie 2  Ontvlambare aerosol 
 H224   Ontvlambare vloeistoffen,  gevarencategorie ;1  Zeer licht ontvlambare vloeistof en  damp 
 H225   Ontvlambare vloeistoffen,  gevarencategorie 2  Licht ontvlambare vloeistof en damp 
 H226   Ontvlambare vloeistoffen,  gevarencategorie 3  Ontvlambare vloeistof en damp 
 H228   Ontvlambare vaste stoffen,  gevarencategorie 1 en 2   Ontvlambare vaste stof 
 H240   Zelfontledende stoffen en mengsels, type  A  Organische peroxiden, type A   Ontploffingsgevaar bij verwarming 
 H241   Zelfontledende stoffen en mengsels, type  B  Organische peroxiden, type B   Brand- of ontploffingsgevaar bij  verwarming 
 H242   Zelfontledende stoffen en mengsels, type  C, D, E en F
 Organische peroxiden, type C,  D, E en F 
 Brandgevaar bij verwarming 
 H250   Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1  Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie  1  Vat spontaan vlam bij blootstelling  aan lucht
 H251   Voor zelfverhitting vatbare stoffen en  mengsels, gevarencategorie 1   Vatbaar voor zelfverhitting: kan  vlam vatten
 H252   Voor zelfverhitting vatbare stoffen en  mengsels, gevarencategorie 2   In grote hoeveelheden vatbaar voor  zelfverhitting: kan vlam vatten 
 H260   Stoffen en mengsels die in contact met  water ontvlambare gassen ontwikkelen,  gevarencategorie 1   In contact met water komen  ontvlambare gassen vrij die  spontaan kunnen ontbranden 
 H261   Stoffen en mengsels die in contact met  water ontvlambare gassen ontwikkelen,  gevarencategorie 2 en 3   In contact met water komen  ontvlambare gassen vrij 
 H270   Oxiderende gassen, gevarencategorie 1   Kan brand veroorzaken of  bevorderen; oxiderend
 H271   Oxiderende vloeistoffen,  gevarencategorie 1
 Oxiderende vaste stoffen,  gevarencategorie 1 
 Kan brand of ontploffingen  veroorzaken; sterk oxiderend 
 H272   Oxiderende vloeistoffen,  gevarencategorie 2 en 3
 Oxiderende vaste stoffen,  gevarencategorie 2 en 3 
 Kan brand bevorderen; oxiderend 
 H280  Gassen onder druk: samengeperst gas;  vloeibaar gas; opgelost gas   Bevat gas onder druk; kan  ontploffen bij verwarming 
 H281  Gassen onder druk: sterk gekoeld  vloeibaar gas  Bevat sterk gekoeld gas; kan  cryogene brandwonden of letsel  veroorzaken
 H290  Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1   Kan bijtend zijn voor metalen 

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

 Code   Van toepassing op   Tekst 
 H300   Acute orale toxiciteit,  gevarencategorie 1 en 2   Dodelijk bij inslikken 
 H301   Acute orale toxiciteit,  gevarencategorie 3   Giftig bij inslikken 
 H302   Acute orale toxiciteit,  gevarencategorie 4   Schadelijk bij inslikken 
 H304   Aspiratiegevaar,  gevarencategorie 1   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de  luchtwegen terechtkomt 
 H310   Acute dermale toxiciteit,  gevarencategorie 1 en 2   Dodelijk bij contact met de huid 
 H311   Acute dermale toxiciteit,  gevarencategorie 3   Giftig bij contact met de huid 
 H312   Acute dermale toxiciteit,  gevarencategorie 4   Schadelijk bij contact met de huid 
 H314   Huidcorrosie/-irritatie,  gevarencategorie 1A, 1B en  1C;  Veroorzaakt ernstige brandwonden 
 H315   Huidcorrosie/-irritatie,  gevarencategorie 2   Veroorzaakt huidirritatie 
 H317   Huidsensibilisatie,  gevarencategorie 1   Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
 H318   Ernstig oogletsel/oogirritatie,  gevarencategorie 1   Veroorzaakt ernstig oogletsel 
 H319   Ernstig oogletsel/oogirritatie,  gevarencategorie 2A   Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
 H330   Acute toxiciteit bij inademing,  gevarencategorie 1 en 2   Dodelijk bij inademing 
 H331   Acute toxiciteit bij inademing,  gevarencategorie 3   Giftig bij inademing 
 H332   Acute toxiciteit bij inademing,  gevarencategorie 4   Schadelijk bij inademing 
 H334   Sensibilisatie van de  luchtwegen, gevarencategorie  1  Kan bij inademing allergie- of  astmasymptomen of  ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
 H335   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij eenmalige blootstelling,  gevarencategorie 3, irritatie  van de luchtwegen   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 H336   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij eenmalige blootstelling,  gevarencategorie 3,  narcotische werking   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 
 H340   Mutageniteit in geslachtscellen,  gevarencategorie 1A en 1B   Kan genetische schade veroorzaken  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende  bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H341   Mutageniteit in geslachtscellen,  gevarencategorie 2   Verdacht van het veroorzaken van genetische  schade (blootstellingsroute vermelden indien  afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H350   Kankerverwekkendheid,  gevarencategorie 1A en 1B   Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute  vermelden indien afdoende bewezen is dat het  gevaar bij andere blootstellingsroutes niet  aanwezig is) 
 H351   Kankerverwekkendheid,  gevarencategorie 2   Verdacht van het veroorzaken van kanker  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende  bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H360   Voortplantingstoxiciteit,  gevarencategorie 1A en 1B   Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind  schaden (specifiek effect vermelden indien  bekend), (blootstellingsroute vermelden indien  afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H361   Voortplantingstoxiciteit,  gevarencategorie 2   Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het  ongeboren kind schaden (specifiek effect  vermelden indien bekend), (blootstellingsroute  vermelden indien afdoende bewezen is dat het  gevaar bij andere blootstellingsroutes niet  aanwezig is)
 H362   Voortplantingstoxiciteit,  aanvullende categorie, effecten  op en via lactatie   Kan schadelijk zijn via de borstvoeding 
 H370   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij eenmalige blootstelling,  gevarencategorie 1   Veroorzaakt schade aan organen (of alle  betrokken organen vermelden indien bekend)  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende  bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H371   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij eenmalige blootstelling,  gevarencategorie 2   Kan schade aan organen (of alle betrokken  organen vermelden indien bekend)  veroorzaken (blootstellingsroute vermelden  indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij  andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H372   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij herhaalde blootstelling,  gevarencategorie 1   Veroorzaakt schade aan organen (of alle  betrokken organen vermelden indien bekend)  bij langdurige of herhaalde blootstelling  (blootstellingsroute vermelden indien afdoende  bewezen is dat het gevaar bij andere  blootstellingsroutes niet aanwezig is) 
 H373   Specifieke doelorgaantoxiciteit  bij herhaalde blootstelling,  gevarencategorie 2   Kan schade aan organen (of alle betrokken  organen vermelden indien bekend)  veroorzaken bij langdurige of herhaalde  blootstelling (blootstellingsroute vermelden  indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij  andere blootstellingsroutes niet aanwezig is) 

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

 Code   Van toepassing op   Tekst 
 H400   Acuut gevaar voor het aquatisch  milieu, gevarencategorie 1   Zeer giftig voor in het water levende  organismen 
 H410   Chronisch gevaar voor het aquatisch  milieu, gevarencategorie 1   Zeer giftig voor in het water levende  organismen, met langdurige gevolgen 
 H411   Chronisch gevaar voor het aquatisch  milieu, gevarencategorie 2   Giftig voor in het water levende  organismen, met langdurige gevolgen 
 H412   Chronisch gevaar voor het aquatisch  milieu, gevarencategorie 3   Schadelijk voor in het water levende  organismen, met langdurige gevolgen 
 H413   Chronisch gevaar voor het aquatisch  milieu, gevarencategorie 4   Kan langdurige schadelijk gevolgen voor  in het water levende organismen hebben 

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)

Materiële eigenschappen

 Code   Tekst 
 EUH001   In droge toestand ontplofbaar 
 EUH006   Ontplofbaar met en zonder lucht 
 EUH014   Reageert heftig met water 
 EUH018   Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen 
 EUH019   Kan ontplofbare peroxiden vormen 
 EUH044   Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand 

Gezondheidseigenschappen

 Code   Tekst 
 EUH029   Vormt giftig gas in contact met water 
 EUH031   Vormt giftig gas in contact met zuren 
 EUH032   Vormt zeer giftig gas in contact met zuren 
 EUH066   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 
 EUH070   Giftig bij oogcontact 
 EUH071   Bijtend voor de luchtwegen 

Milieu-eigenschappen

 Code   Tekst 
 EUH059   Gevaarlijk voor de ozonlaag 

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels

 Code  Tekst
 EUH201  Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen  kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
 EUH201A(*)   Let op! Bevat lood
 EUH202  Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en  oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden
 EUH203  Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH204  Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH205  Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH206  Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen  gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
 EUH207  Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke  dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de  veiligheidsvoorschriften in acht
 EUH208  Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie  veroorzaken
 EUH209  Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
 EUH209A  Kan bij gebruik ontvlambaar worden
 EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
 EUH401  Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en  het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.