NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis EU-GHS symbolen - Betekenis P-zinnen

Betekenis P-zinnen


Dit is de lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels.

Algemeen

 Code   Tekst 
 P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter  beschikking houden 
 P102  Buiten het bereik van kinderen houden
 P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

-


Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie

 Code  Tekst
 P201  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
 P202  Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen  heeft
 P210  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. -  Niet roken
 P211  Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
 P220  Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
 P221  Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden
 P222  Contact met de lucht vermijden
 P223  Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een  mogelijke wolkbrand
 P230  Vochtig houden met...
 P231  Onder inert gas werken
 P232  Tegen vocht beschermen
 P233  In goed gesloten verpakking bewaren
 P234  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
 P235  Koel bewaren
 P240  Opslag- en opvangreservoir aarden
 P241  Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur  gebruiken
 P242  Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken
 P243  Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
 P244  Reduceerventielen vrij van olie en vet houden
 P250  Malen/schokken/...wrijving vermijden
 P251  Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
 P260  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
 P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
 P262  Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
 P263  Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
 P264  Na het werken met dit product ... grondig wassen
 P270  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
 P271  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 P272  Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
 P273  Voorkom lozing in het milieu
 P280  Beschermende handschoenen/beschermende  kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen 
 P281  De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken
 P282  Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen
 P283  Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen
 P284  Adembescherming dragen
 P285  Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
 P231+P232   Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen
 P235+P410  Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie

 Code  Tekst
 P301  NA INSLIKKEN:
 P302  BIJ CONTACT MET DE HUID:
 P303  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
 P304  NA INADEMING:
 P305  BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 P306  NA MORSEN OP KLEDING:
 P307  NA blootstelling:
 P308  NA (mogelijke) blootstelling:
 P309  NA blootstelling of bij onwel voelen:
 P310  Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
 P311  Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
 P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
 P313  Een arts raadplegen
 P314  Bij onwel voelen een arts raadplegen
 P315  Onmiddellijk een arts raadplegen
 P320  Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)
 P321  Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
 P322  Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)
 P330  De mond spoelen
 P331  GEEN braken opwekken
 P332  Bij huidirritatie:
 P333  Bij huidirritatie of uitslag:
 P334  In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen
 P335  Losse deeltjes van de huid afvegen
 P336  Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op  de betrokken plaatsen
 P337  Bij aanhoudende oogirritatie:
 P338  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
 P340  Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een  houding die het ademen vergemakkelijkt
 P341  Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht  brengen en laten rusten in een houding die het ademen  vergemakkelijkt
 P342  Bij ademhalingssymptomen:
 P350  Voorzichtig wassen met veel water en zeep
 P351  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 P352  Met veel water en zeep wassen
 P353  Huid met water afspoelen/afdouchen
 P360  Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water  afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
 P361  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 P362  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw  te gebruiken
 P363  Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
 P370  In geval van brand:
 P371  In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
 P372  Ontploffingsgevaar in geval van brand
 P373  NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt
 P374  Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen
 P375  Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
 P376  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
 P377  Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht  kan worden
 P378  Blussen met...
 P380  Evacueren
 P381  Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan  worden
 P390  Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
 P391  Gelekte/gemorste stof opruimen
 P301+P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts  raadplegen
 P301+P312  NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts  raadplegen
 P301+P330+P331   NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
 P302+P334  BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat  verband aanbrengen
 P302+P350  BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en  zeep
 P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
 P303+P361+P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding  onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
 P304+P340  NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten  rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
 P304+P341  NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de  frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen  vergemakkelijkt 
 P305+P351+P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien  mogelijk; blijven spoelen 
 P306+P360  NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid  onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding  uittrekken
 P307+P311  NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
 P308+P313  NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
 P309+P311  NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een  arts raadplegen
 P332+P313  Bij huidirritatie: een arts raadplegen
 P333+P313  Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
 P335+P334  Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water  onderdompelen/nat verband aanbrengen
 P337+P313  Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 P342+P311  Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts  raadplegen
 P370+P376  In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan  worden
 P370+P378  In geval van brand: blussen met...
 P370+P380  In geval van brand: evacueren
 P370+P380+P375  In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van  ontploffingsgevaar
 P371+P380+P375  In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op  afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar


-

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag

 Code  Tekst
 P401  ... bewaren
 P402  Op een droge plaats bewaren
 P403  Op een goed geventileerde plaats bewaren
 P404  In gesloten verpakking bewaren
 P405  Achter slot bewaren
 P406  In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding  bewaren
 P407  Ruimte laten tussen stapels/pallets
 P410  Tegen zonlicht beschermen
 P411  Bij maximaal ... C/... F bewaren
 P412  Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F
 P413  Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van  maximaal ...C/... F bewaren 
 P420  Gescheiden van ander materiaal bewaren
 P422  Onder ... bewaren
 P402+P404   Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren
 P403+P233  Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking  bewaren
 P403+P235  Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
 P410+P402  Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren
 P410+P412  Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  C/122 F
 P411+P235  Bij maximaal ... C/... F bewaren. Koel bewaren

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering

 Code   Tekst 
 P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar... 

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels

 Code  Tekst
 EUH201  Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen  kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
 EUH201A(*)   Let op! Bevat lood
 EUH202  Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en  oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden
 EUH203  Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH204  Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH205  Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
 EUH206  Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen  gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 EUH207  Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke  dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de  veiligheidsvoorschriften in acht
 EUH208  Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie  veroorzaken
 EUH209  Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
 EUH209A  Kan bij gebruik ontvlambaar worden
 EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
 EUH401  Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en  het milieu te voorkomen

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.