NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis WMS symbolen - Betekenis R-zinnen

Betekenis R-zinnen


Onderstaande nummers verwijzen naar de R-zinnen, met betrekking op de intrinsieke gevaren. Raadpleeg ook de S-zinnen.

 R1

 In droge toestand ontplofbaar.

 R2

 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

 R3

 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere  ontstekingsoorzaken.

 R4

 Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

 R5

 Ontploffingsgevaar door verwarming.

 R6

 Ontplofbaar met en zonder lucht.

 R7

 Kan brand veroorzaken.

 R8

 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

 R9

 Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

 R10

 Ontvlambaar.

 R11

 Licht ontvlambaar.

 R12

 Zeer licht ontvlambaar.

 R14

 Reageert heftig met water.

 R15

 Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

 R16

 Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.

 R17

 Spontaan ontvlambaar in lucht.

 R18

 Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

 R19

 Kan ontplofbare peroxiden vormen.

 R20

 Schadelijk bij inademing.

 R21

 Schadelijk bij aanraking met de huid.

 R22

 Schadelijk bij opname door de mond.

 R23

 Giftig bij inademing.

 R24

 Giftig bij aanraking met de huid.

 R25

 Giftig bij opname door de mond.

 R26

 Zeer giftig bij inademing.

 R27

 Zeer giftig bij aanraking met de huid.

 R28

 Zeer giftig bij opname door de mond.

 R29

 Vormt giftig gas in contact met water.

 R30

 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

 R31

 Vormt giftig gas in contact met zuren.

 R32

 Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.

 R33

 Gevaar voor cumulatieve effecten.

 R34

 Veroorzaakt brandwonden.

 R35

 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

 R36

 Irriterend voor de ogen.

 R37

 Irriterend voor de ademhalingswegen.

 R38

 Irriterend voor de huid.

 R39

 Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

 R40

 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. (vervangen door R68, maar kan  nog voorkomen).

 R41

 Gevaar voor ernstig oogletsel.

 R42

 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

 R43

 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 R44

 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

 R45

 Kan kanker veroorzaken.

 R46

 Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

 R48

 Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

 R49

 Kan kanker veroorzaken bij inademing.

 R50

 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

 R51

 Giftig voor in het water levende organismen.

 R52

 Schadelijk voor in het water levende organismen.

 R53

 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 R54

 Giftig voor planten.

 R55

 Giftig voor dieren.

 R56

 Giftig voor bodemorganismen.

 R57

 Giftig voor bijen.

 R58

 Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 R59

 Gevaarlijk voor de ozonlaag.

 R60

 Kan de vruchtbaarheid schaden.

 R61

 Kan het ongeboren kind schaden.

 R62

 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

 R63

 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 R64

 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

 R65

 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 R66

 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

 R67

 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

 R68

 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten (vervanging van R40).

 

Ook combinaties van R-zinnen komen voor; bijvoorbeeld R 14/15 reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.