NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis WMS symbolen - Betekenis S-zinnen

Betekenis S-zinnen


Onderstaande nummers verwijzen naar de Safety zinnen (S-zinnen). In de safety-zinnen worden de specifieke veiligheidsvoorzieningen gegeven. Raadpleeg ook de R-zinnen.

 S1

 Achter slot bewaren.

 S2

 Buiten bereik van kinderen bewaren.

 S3

 Op een koele plaats bewaren.

 S4

 Verwijderd van woonruimten opbergen.

 S5

 Onder ... houden (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

 S6

 Onder ... houden (inert gas aan te geven door fabrikant).

 S7

 In goed gesloten verpakking bewaren.

 S8

 Verpakking droog houden.

 S9

 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

 S12

 De verpakking niet hermetisch sluiten.

 S13

 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

 S14

 Verwijderd houden van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te  worden, aan te geven door de fabrikant).

 S15

 Verwijderd houden van warmte.

 S16

 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

 S17

 Verwijderd houden van brandbare stoffen.

 S18

 Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

 S20

 Niet eten of drinken tijdens gebruik.

 S21

 Niet roken tijdens gebruik.

 S22

 Stof niet inademen.

 S23

 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven  door de fabrikant).

 S24

 Aanraking met de huid vermijden.

 S25

 Aanraking met de ogen vermijden.

 S26

 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en  deskundig medisch advies inwinnen.

 S27

 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 S28

 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door  de fabrikanten).

 S29

 Afval niet in de gootsteen werpen.

 S30

 Nooit water op deze stof gieten.

 S33

 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

 S34

 Schok en wrijving vermijden.

 S35

 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

 S36

 Draag geschikte beschermende kleding.

 S37

 Draag geschikte handschoenen.

 S38

 Bij ontoereikende ventilatie, een geschikte ademhalingsbescherming dragen.

 S39

 Een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht dragen.

 S40

 Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit  materiaal, ... gebruiken (aan te geven door de fabrikant).

 S41

 In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

 S42

 Tijdens de ontsmetting / bespuiting een geschikte adembescherming dragen.
 (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven.)

 S43

 In geval van brand ... gebruiken. (Blusmiddelen aan te duiden door de  fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

 S44

 Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket  tonen).

 S45

 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts  raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

 S46

 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket  tonen.

 S47

 Bewaren bij een temperatuur beneden ... °C (aan te geven door de fabrikant).

 S48

 Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant).

 S49

 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

 S50

 Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).

 S51

 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

 S52

 Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

 S53

 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

 S56

 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval  brengen.

 S57

 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

 S59

 Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

 S60

 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 S61

 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

 S62

 Bij inslikken het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de  verpakking of het etiket tonen.

 S63

 Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten  rusten.

 S64

 Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Ook combinaties van S-zinnen kunnen voorkomen; bijvoorbeeld S3/7 Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.