NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis EU-GHS symbolen

EU GHS Gevaarlijke Stoffen


EU-GHS is de Europese afgeleide van de VN-GHS waarin wereldwijde afspraken zijn ge-maakt over de classificatie en indeling van gevaarlijke stoffen. GHS staat daarin voor Globally Harmonised System. De formele naam van het systeem voor classificatie en eti-kettering is CLP (Classification. Labelling and Packaging). EU-GHS gaat op termijn de WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen, preparaten richtlijn) volledig vervangen.

Binnen deze regeling worden eisen gesteld aan de indeling van gevaarlijke stoffen, de manier van labelling en verpakking.

EU-GHS is een afgeleidde van de VN-GHS met daarin een aantal aanvullingen die hun grondslag hebben in met name REACH.

Verschillen met WMS

 • EU-GHS leunt ook op de indeling van ADR maar niet volledig
 • R- en S-zinnen bestaat niet meer en worden omgezet in H- (hazard) en P- (Pre-cautionary) zinnen
 • Aanvulling vanuit EU in de H-zinnen worden aangeduid met EUH-zinnen
 • De indeling van brandbare stoffen wordt opgerekt van 55 tot 60 graden Celsius voor de classificatie brandgevaar
 • De indeling van giftig op basis van de LD 50 wordt verruimd van 200 mg/kg naar 300 mg/kg en waar voorheen twee klassen waren (T en T+) zijn er nu drie klassen
 • Aantal etiketten is uitgebreidt van 7 naar 9, aanvulling etiket voor gasflessen (houders onder druk) en lange termijn effecten
 • Het pictogram voor schadelijk en irriterend is vervangen door een nieuw picto-gram bestaande uit een ruit en een uitroepteken
 • Er is een M-factor voor de mate waarin iets milieugevaarlijk is
 • Grens voor etikettering irriterend van 20 naar 10%

Basisprincipes classificeren in de keten In bijlage 6 van de richtlijn is een overzicht opgenomen met vastgestelde indelingen. Deze moeten gebruikt worden tenzij men kan aantonen dat de indeling onjuist is. Men moet dit formeel aanmelden bij het Chemisch onderzoeksinstituut van de EU. Als een aanpassing is doorgevoerd moet men de keten informeren zodat er door iedereen met hetzelfde product eenduidig wordt geëtiketteerd.

Impact voor de gebruikers Stoffen worden op termijn volledig anders geëtiketteerd en ook de classificatie kan anders worden door de gewijzigde drempels voor irriterend, giftig en brandbaarheid. Er kunnen tot wel 4 verschillende pictogrammen op een etiket komen te staan. Kennis over risico’s en gebruik zal opnieuw moeten worden aangeleerd.

Impact voor producenten In de groep producenten valt ook de groep bedrijven die basisstoffen inkopen en deze mengen dan wel verdunnen. Deze doelgroep zal op termijn de gehele informatie op een msds en de etiketten moeten aanpassen. Daarnaast zal de classificatie ten dele opnieuw moeten worden uitgevoerd omdat de spelregels hiervoor ook gewijzigd zijn. Er mag niet dubbel geëtiketteerd worden.

Voor export naar landen buiten de EU is er extra aandacht nodig voor de indeling in giftig en de extra aanvulling vanuit de EU. De EU gaat in geval van giftig en schadelijk maar tot 2000 mg/kg en de VN-GHS tot 5000.

Vrijstelling EU-GHS maakt net als de preparatenrichtlijn een vrijstelling voor medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen, etc.

Overgangsregeling WMS naar EU-GHS Tot 1 december 2010: Stoffen en mengsels volgens de bestaande stoffenrichtlijn classificeren.

2010 – 2015: Etiketteren stoffen volgens EU-GHS (CLP), classificeren stoffen volgens CLP en preparatenrichtlijn (WMS).

Mengsels mag men nog classificeren volgens de preparatenrichtlijn.

Na 01 juni 2015: Alles volgens EU-GHS (CLP)

Uitzondering is opgeslagen voorraad, die hoeft men niet om te labellen binnen gedurende een maximale uitloopperiode van 2 jaar ten opzichte van de hiervoor genoemde termij-nen. Voor mengsels dus tot 2017 en voor stoffen dus 2012.

Impact op andere regelgeving R- en S-zinnen worden gebruikt in diverse regelgeving met betrekking tot arbeidsomstan-digheden en milieu. Bij het vervangen van de R- en S-zinnen zal ook dit moeten worden gewijzigd en door het verschil in classificatie kan dit dus voor bedrijven impact hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Opslag gevaarlijk stoffen zoals PGS 15 of de voorgangers CPR 15(1/2)
 • Beleid ten opzichte van (T)CMR stoffen
 • Nederlandse Emissie Richtlijn
 • Oplosmiddelenbesluit
 • Etc.

Wie moet wat doen voor de invoering van EU-GHS?

Actie Fabrikant Importeur Distributeur Formu-leerder Producent
voorwerp
Prof.
gebruiker
Ind.
gebruiker
Indelen x x - x 0 - -
Etiketteren x x x x 0 - -
Verpakken x x x x 0 - -
Melden x x - - - - -
Informatie bewaren x x x x x - -

X = altijd van toepassing
O = soms van toepassing
- = niet van toepassing

Let op de impact op uw eigen organisatie met betrekking tot impact op andere regelgeving zal wel moeten worden beoordeeld door de gehele keten, dus ook waar nu niet van toepassing is ingevuld.

De nieuwe etiketten versus de oude

Nieuwe en oude symbolen van gevaarlijke stoffen
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Zie ook: www.ghs-helpdesk.nl

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.