Leveringsvoorwaarden

leveringsvoorwaarden KMO Consult BV


1. Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor levering van diensten (advies en detachering) en producten tussen KMO CONSULT BV en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers. Hierbij is het Nederlands recht van toepassing.

2. Vertrouwelijkheid KMO CONSULT BV behandelt alle informatie en gegevens van opdrachtgevers vertrouwelijk. KMO CONSULT BV zal niet alleen tijdens de opdrachtuitvoering maar ook na afronding alle mogelijke maatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Zonder toestemming van de opdrachtgever wordt geen informatie of gegevens aan derden verstrekt.

De opdrachtgever zal zijnerzijds geen informatie of gegevens aan derden verstrekken omtrent aanpak, werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage zonder toestemming van KMO CONSULT BV.

3. Basis offertes Offertes van KMO CONSULT BV zijn gebaseerd op informatie, zoals door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever heeft de plicht alle relevante informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op de te leveren diensten en producten.

KMO CONSULT BV heeft de plicht de adviesdiensten dan wel de te leveren producten naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren dan wel te leveren.

Voor wat betreft de levering van diensten heeft de verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien het te bereiken resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Tarieven en kosten van de opdracht Voor zover in offertes niet nader gespecificeerd, zijn de tarieven genoemd in de offertes inclusief secretariaatskosten maar exclusief BTW, reis- en verblijfskosten en overige opdrachtgebonden kosten.

Indien opdrachten voor een langere periode (meer dan 6 maanden) zijn overeengekomen, zullen tariefaanpassingen als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het niveau van lonen en kosten van KMO CONSULT BV worden doorberekend. Doorberekening vindt dan plaats na afloop van een periode van 6 maanden, waarbij de datum van opdrachtverlening als peildatum wordt genomen.

5. Betalingsvoorwaarden Voorzover partijen niet anders zijn overeengekomen dan vermeld in de offerte, worden maandelijks declaraties van gemaakte uren in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen dagtekening van de declaratie.

Het honorarium en de kosten zoals opgenomen in de offerte of orderbevestiging, welke niet in de tarieven zijn opgenomen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie.

Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien betaling achterwege blijft, kan KMO CONSULT BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6. Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die KMO CONSULT BV nodig heeft.

Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van KMO CONSULT BV betrokken zullen zijn.

Als KMO CONSULT BV daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

7. Wijziging van adviesteam KMO CONSULT BV houdt zich het recht voor de samenstelling van haar adviesteam te wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit alsmede de continuïteit van de te verrichten (advies) werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met KMO CONSULT BV plaats vinden.

8. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering KMO CONSULT BV houdt zich het recht voor, bij de opdrachtuitvoering derden in te schakelen.

9. Duur en afsluiting van de opdracht De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals kwaliteit van informatie door KMO CONSULT BV van de opdrachtgever ontvangen, alsmede de verkregen medewerking. Derhalve is KMO CONSULT BV niet in staat exact de doorlooptijd/einddatum van een opdracht aan te geven.

Financieel is een opdracht afgesloten, zodra de einddeclaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien niet binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar is aangetekend tegen de einddeclaratie, wordt deze geacht te zijn geaccepteerd.

Als de opdrachtgever een controle wenst op de declaraties van KMO CONSULT BV wordt hieraan medewerking verleend indien dit geschiedt door een registeraccountant. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Ingeval een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Wijziging van de opdracht en meerwerk De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien een tussentijdse wijziging(en) het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd.

Indien (een) tussentijdse wijziging(en) in de opdracht(uitvoering) ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal KMO CONSULT BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vereist. Als dit leidt tot meerwerk wordt dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk gemotiveerd aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft KMO CONSULT BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag (over de laatste 6 maanden) als uitgangspunt wordt gehanteerd.

KMO CONSULT BV kan slechts dan van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich haar invloed onttrekken of niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. KMO CONSULT BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich brengt, worden deze in rekening gebracht.

12. Aansprakelijkheid KMO CONSULT BV is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KMO CONSULT BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen dan wel gedeclareerd in het voorliggende kwartaal met een maximum van €10.000,00 zegge tienduizend euro.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen schriftelijk binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreken waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. Eigendomsvoorbehoud KMO CONSULT BV houdt zich het recht van eigendom voor op geleverde goederen, waarvan het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na dagtekening van declaratie is voldaan.

Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie dan uitoefening van eigendomsrecht, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke komen voor kosten van de opdrachtgever.

14. Personeel Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan alleen in overleg met de wederpartij.

Leveringsvoorwaarden november 2004 gedeponeerd onder nr. 08084320