NL- EN

Home - Referenties KMO Consult

Referenties


Project Klant Product Omschrijving Werkzaamheden
ARIE Een chemisch bedrijf, wereldleider op het gebied van gelcoats en composieten distributie, onverzadigde polyesters en lichtuitharding harsen en koolwaterstof harsen. Het bedrijf heeft vestigingen in 17 landen over vier continenten, waarvan een vestiging in Nederland. ARIE Opstellen van een ARIE-document. KMO Consult heeft aan de hand van standaarden het ARIE-document opgesteld en door een HVK'er laten beoordelen en toetsen. Vervolgens is het document voorgelegd aan de arbeidsinspectie ter goedkeuring.
ATEX-document Een totaaldienstverlener op het gebied van afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte. Het bedrijf verleent haar diensten aan gemeenten en aan bedrijven in de regio. Het heeft een breed pakket diensten ontwikkeld voor overheden, burgers en bedrijven. Onder deze diensten vallen onder andere het inzamelen van afval en het beheren van afvalbrengpunten en KCA-depots, het reinigen van bestrating, het machinaal vegen van verhardingen en het leegzuigen van kolken. Het bedrijf beschikt over een eigen werkplaats met een moderne uitrusting voor onderhoud en reparatie van voertuigen. ATEX Opstellen ATEX documenten voor alle locaties. KMO Consult is een doorlichting opgestart om de mogelijke locaties en installaties waarvoor een ATEX-document noodzakelijk kan zijn inzichtelijk te maken. Vervolgens is aan de hand van de installaties, stoffen, toepassingen en geldende wetten en normen een document samengesteld en geïmplementeerd.
Revisie Noodplan Een middelgroot internationaal transportbedrijf met ongeveer 270 medewerkers, met als doel het aanbieden van totale logistieke dienstverlening, van transport tot opslag. Het bedrijf heeft een modern wagenpark met verschillende soorten voertuigen en een eigen wasstraat. Er bestaat een mogelijkheid om zowel pallets als chemicalien van diverse klassen op te slaan. Bedrijfsnoodplan Opstellen en implementeren van een nieuw Noodplan. KMO Consult heeft voor alle locaties een doorlichting gedaan op basis van eisen vanuit wet- en regelgeving, overige systemen (o.a. ISO 9001/14001) en techniek om de noodzakelijk noodprocedures en beschikbare hulpmiddelen (EHBO-dozen, Brandblussers, BHV'ers, etc.) inzichtelijk te maken en om te zetten naar toepasbare procedures.
BEVI adviseur Brandweer bij een grote gemeente in Nederland. BEVI Advisering m.b.t. de handhaving van het BEVI. De brandweer is nauw betrokken bij het handhaven van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). KMO Consult heeft de brandweer ondersteund bij interpretatie en handhaving van het BEVI in concrete gevallen.
Kwalibo erkenning Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. Branche Richtlijnen Verkrijgen van de Kwalibo erkenning. Monsterneming van grondpartijen in het kader van het Bouwstoffenbesluit (AP-04) dient door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd te worden. Deze bemonstering is noodzakelijk bij hergebruik van vrijkomende grond en dient om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. De bemonstering wordt uitgevoerd conform richtlijn SIKB BRL 1000 en VKB-protocol 1001. Door de certificering wordt de kwaliteit van het gehele proces van monsterneming tot en met de rapportage gewaarborgd. KMO Consult heeft support verleend bij het implementeren van de richtlijnen en normen in het bestaande ISO/VCA-systeem, waarop dit vervolgens is voorgedragen voor certificering (www.kiwa.nl).
FSC & PEFC Certificering Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt hoogwaardig projectmeubilair voor bedrijven en instellingen. Een dynamische organisatie met ruim 90 medewerkers. Branche Richtlijnen Opstellen en implementeren van een procedure om het FSC en PEFC keurmerk te kunnen gebruiken voor een selectie aan producten. KMO Consult heeft aan de hand van de norm een procedure opgesteld en ge´mplementeerd om het FSC en PEFC hout te kunnen traceren, zowel in de productie als administratief. KMO Consult heeft ondersteuning geboden bij het informeren van de medewerkers over het belang van de traceerbaarheid van FSC en PEFC producten. Het systeem is voorgedragen voor certificatie.
FSC Producent van kozijnen en dakkapellen op maat. De organisatie is betrokken bij de opdrachtgevers tijdens de ontwerpfase, ook draagt het zorg voor de montage van de kozijnen en dakkapellen. Branche Richtlijnen Opstellen en implementeren van een procedure om het FSC keurmerk te kunnen gebruiken voor de producten. KMO Consult heeft aan de hand van de norm een procedure opgesteld en ge´mplementeerd om het FSC hout te kunnen traceren, zowel in de productie als administratief. KMO Consult heeft ondersteuning geboden bij het informeren van de medewerkers over het belang van de traceerbaarheid van FSC producten. Het systeem is voorgedragen voor certificatie.
CO2-prestatieladder Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt straatmeubilair. Heeft verschillende verkoopkantoren in Europa, o.a. in Denemarken, Groot Brittannië en Duitsland CO2-prestatieladder Het opzetten, implementeren en laten certificeren van de CO2-prestatieladder voor de locatie in Nederland. De organisatie voert onder andere opdrachten uit voor ProRail en andere overheidsinstanties, dit is de voornaamste reden om de CO2-prestatieladder te implementeren. De CO2-prestatieladder is in het leven geroepen door ProRail om duurzaam ondernemen te stimuleren en wordt langzamerhand overgenomen door meerdere overheidsinstanties. KMO Consult heeft het bedrijf geholpen de CO2-prestatieladder te implementeren door de carbon footprint van de onderneming te berekenen en in kaart te brengen welke processen of activiteiten verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2 uitstoot. Vervolgens zijn, in overleg met het MT, de mogelijkheden onderzocht om CO2 reducerende maatregelen te treffen. Het beleid ten aanzien van het reduceren van de CO2 uitstoot is zowel intern als extern gecommuniceerd, door middel van voorlichting en rapportages op de website. Het systeem is voorgedragen voor certificering.
ISO 14001 Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. Detachering Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 14001-systeem voor een locatie in Nederland. KMO Consult heeft door middel van detachering het ISO 14001-systeem opgezet en geïmplementeerd.
Bodemsanering, begeleiding Het bedrijf is een toeleverancier op het gebied van plaatbewerking. Onder de activiteiten vallen onder andere de aanmaak van een halffabrikaat of van een compleet eindproduct inclusief poedercoating, montage en verpakking. Daarnaast produceert het bedrijf LPG tanks. Detachering Het begeleiden van de bodemsanering voor een deel van het terrein. Uit onderzoek is gebleken dat bodemsanering noodzakelijk was voor een deel van het terrein. KMO Consult heeft, door middel van een deskundige, het bodemsaneringstraject begeleid. Hierbij heeft KMO Consult gezorgd voor afstemming met de provincie, de betrokken partijen en heeft geholpen bij het vaststellen van de saneringsplicht.
Milieuvergunning, revisieaanvraag Het bedrijf is een toeleverancier op het gebied van plaatbewerking. Onder de activiteiten vallen onder andere de aanmaak van een halffabrikaat of van een compleet eindproduct inclusief poedercoating, montage en verpakking. Daarnaast produceert het bedrijf LPG tanks. Detachering Het begeleiden van de revisieaanvraag Milieuvergunning. KMO Consult heeft het bedrijf ondersteund bij het aanvragen van de revisie Milieuvergunning. KMO Consult heeft gezorgd voor afstemming met de gemeente en andere betrokken partijen.
QHSE-Support De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van klantspecifieke pilot plants en kleinere productie plants voor de (petro) chemische, fijnchemische en farmaceutische industrie. Detachering Onderhoud van het kwaliteits- en arbomanagement systeem en de daarbijbehorende aspecten, zoals vergunningaanvragen, ontvangen inspecteurs, interne auditteams, etc. Inzet van een gekwalificeerde medewerker KMO Consult.
Vergunning-support Een internationale onderneming met consulting, technologie en outsourcing als hoofdactiviteiten. Klanten zowel multinationals als overheidsorganisaties. Het bedrijf is actief in veel verschillende sectoren, van zorg en educatie tot luchtvaart en de auto-industrie. Externe Veiligheid Een van de onderdelen van de dienstverlening van het bedrijf is het namens klanten opslaan en verzorgen van de uitlevering van gevaarlijke stoffen. Hiervoor beschikt het bedrijf over een opslagloods van 600 ton. Vanuit verschillende overheden en door het bedrijf ingehuurde adviesbureaus worden eisen gesteld aan de wijze waarop de juridische- en technische benadering van de opslag van gevaarlijke stoffen aangepast dient te worden. Het bedrijf heeft KMO Consult gevraagd om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en inzichtelijk te maken welke (logische) stappen in welke volgorde genomen dienen te worden. Aan de hand van een inventarisatie van de organisatie, klanteisen, technische voorzieningen en eisen en adviezen van derden is een overzicht gemaakt. Aan de hand hiervan is een overzicht samengesteld van nut en noodzaak van ingediende voorstellen en is een prioriteitsvoorstel voorgelegd aan de hand waarvan de organisatie gericht en binnen de gestelde termijn kan voldoen aan (klant)eisen. De acties zijn vervolgens in een systeem geplaatst en samen met het bedrijf toebedeelt aan medewerkers, waarop deze gericht aan de slag konden en feedback rapporteren over de resultaten.
PGS 15, Gevaarlijke Stoffen Analyse Een jonge organisatie actief in de composiet branche. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van rotorbladen en nacelles voor windturbines. Gevaarlijke Stoffen Het uitvoeren van een Gevaarlijke Stoffen Analyse volgens PGS 15. KMO Consult heeft een voorstel ontwikkeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen aan de hand van PGS 15.
ADR-Support, gegaste containers Het bedrijf produceert vloerbedekking en soortgelijke producten zoals kunstgras, tapijttegels e.d. Gevaarlijke Stoffen HSE ondersteuning bieden bij het gebruik van gegaste containers. KMO Consult heeft geholpen bij het opzetten van instructies voor het personeel en het trainen van personeel m.b.t. de gegaste containers volgens het laatste ADR regelement.
PGS 15 advies De onderneming is een leverancier van automaterialen aan zelfstandige bedrijven en ketens. Daarnaast heeft het bedrijf ook vele diensten die samenhangen met het leveren van automaterialen. Hierbij kan worden gedacht aan trainingen en opleidingen, methoden voor afvalscheiding, technische ondersteuning e.d. Gevaarlijke Stoffen Advies met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen op een nieuwe locatie. KMO Consult heeft een analyse gemaakt van de voorschriften uit de PGS 15 voor de nieuwbouwlocatie op basis van de concept-vergunningaanvraag. Hierbij zijn knelpunten in kaart gebracht. Voor elk knelpunt zijn maatregelen voorgesteld, rekening houdend met de voorschriften uit de PGS 15 en de bedrijfssituatie.
PGS 15 advies De onderneming beidt logistieke oplossingen, dit varieert van het transport tot de opslag van goederen. Naast de Nederlandse markt bedient het ook de internationale markt. Gevaarlijke Stoffen Advies met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in de opslaglocaties. KMO Consult heeft een analyse gemaakt van de voorschriften uit de PGS 15 voor de opslaglocaties op basis van de vergunningaanvraag, bezoeken, tekeningen e.d. Hierbij zijn knelpunten in kaart gebracht. Voor elk knelpunt zijn maatregelen voorgesteld, rekening houdend met de voorschriften uit de PGS 15 en de bedrijfssituatie.
VCA, Handboekbeoordeling Een specialist op het gebied van elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Handboekbeoordeling Uitvoeren van een VCA handboekbeoordeling. KMO Consult heeft het VCA handboek van de onderneming getoetst aan de hand van de norm. De beoordeling heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen met een concreet plan van aanpak.
IKB systeem Het bedrijf is actief in de timmerbranche en heeft meerdere vestigingen verspreid over heel Nederland. IKB Het inrichting van een IKB op basis van BRL 0813, hoofdstuk 7. KMO Consult heeft het IKB systeem opgezet en ge´mplementeerd in verschillende stappen. Ten eerste is er een kort handboek opgesteld dat de verplichte elementen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschrijft. Ook zijn er instructies en ingangscontroles opgesteld op basis van een checklist en een tekening. Inclusief de omgang met afkeur. Ten slotte is een orderbegeleidingsformulier gemaakt met daarin de bewerkingen en controles van alle stappen in productie. De checklisten en instructies zijn doorgenomen met de medewerkers en er zijn afspraken gemaakt over wat te doen met opmerkingen. Uiteindelijk is het gehele systeem gecontroleerd door SKH.
Training intern auditen ISO 14001 Producent en verkooporganisatie van hoogwaardige specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken papier. Een zelfstandige, beursgenoteerde papierfabriek met een productiecapaciteit van circa 220.000 ton papier op rollen per jaar. De productie vindt plaats in een volcontinu proces met slechts enkele onderbrekingen, bijvoorbeeld voor onderhoud. Interne Auditor Het organiseren van een training Interne Auditors ISO 14001 voor nieuw aangestelde auditors binnen het bestaande auditteam. KMO Consult heeft een 3-daagse training ontwikkeld aan de hand van het managementsysteem van de onderneming ten behoeve van het auditteam. De 3e dag heeft in het teken van het uitvoeren van interne audits gestaan, onder begeleiding van de Trainers van KMO Consult.
OHSAS 18001 Interne Auditor Traning Een multinational en producent van technische producten en materialen voor de chemische, industrie, energie, transport en infrastructurele markten. Interne Auditor Het organiseren van een training Interne Auditors OSHAS 18001 voor de aangestelde auditors (al bekend met ISO 9001 en ISO 14001 auditing). Het auditteam had al ervaring met het uitvoeren van audits daarom was het mogelijk de training Interne Audits OSHAS 18001 in een dag te verzorgen. In de ochtend zijn rapportage eisen en vaardigheden behandeld. Speciale aandacht is uitgegaan naar het rapporteren van een algemeen beeld van het verloop van de audit, het duidelijk en herleidbaar benoemen van gevonden bewijs en het benoemen van geconstateerde positieve punten (eveneens met een duidelijke referentie) alsmede de bijzondere eisen en vaardigheden die zijn vereist vanuit OHSAS 18001 (Normkennis). De middag is ingezet voor het uitvoeren van audits in verschillende teams onder begeleiding van de trainer. Aangeleerde vaardigheden zijn in praktijk gebracht en het auditverslag, inclusief verbeterpunten zijn uitgewerkt en teruggekoppeld.
Auditing Een certificerende instelling met een persoonlijke, pragmatische en flexibele manier van werken, waarbij veel ruimte wordt geboden voor een eigen invulling door klanten. Interne Auditor Uitvoeren van o.a. ISO 9001, ISO 14001 en VCA audits. Een van onze trainers is tevens auditor voor een certificerende instelling. Door het uitvoeren van audits als een externe partij heeft onze trainer de mogelijkheid om het certificatieproces van een ander perspectief te ervaren. Tussen de certificerende instelling en KMO Consult is geen verband, daardoor wordt objectiviteit gewaarborgd.
Intern Auditen, Training De nederlandse vestiging van het bedrijf ontwerpt en produceert op maat afwateringsystemen. Voor de productie wordt gebruik gemaakt van glasvezelversterkte polyester. Verspreid over Europa heeft het bedrijf meer dan 800 medewerkers in dienst. Interne Auditor Het verzorgen van een training interne auditor voor de betrokken medewerkers aan de hand van ISO 9001 en ISO 19011. Aan de hand van beschikbare documenten uit het ISO 9001-systeem is een op maat gesneden, tweedaagse, training ontwikkeld en verzorgd aan direct betrokkenen, waarbij audits door de cursisten, onder begeleiding van de docent, onderdeel van uitmaakten. De eerste dag is uitleg gegeven over ISO 9001 en auditvaardigheden. De tweede dag zijn, onder begeleiding van de docent, audits uitgevoerd door de cursisten. Deze zijn aan het einde van de dag geŰvalueerd en besproken.
IT/Consulting Een internationale onderneming met consulting, technologie en outsourcing als hoofdactiviteiten. Klanten zowel multinationals als overheidsorganisaties. Het bedrijf is actief in veel verschillende sectoren, van zorg en educatie tot luchtvaart en de auto-industrie. ISO 14001 ISO 14001 Certificering voor Nederland. Opzetten, Implementeer en laten certificeren (www.bsi.org) van een ISO 14001-systeem voor de locaties: Amsterdam (2x) , Almere & Den Bosch in een periode van 5 maanden.
ISO 14001 Certificering voor Nederland Een internationale onderneming met consulting, technologie en outsourcing als hoofdactiviteiten. Klanten zowel multinationals als overheidsorganisaties. Het bedrijf is actief in veel verschillende sectoren, van zorg en educatie tot luchtvaart en de auto-industrie. ISO 14001 Opzetten, Implementeer en laten certificerená(www.bsi.org) van een ISO 14001-systeem voor de locaties: Amsterdam (2x) , Almere & Den Bosch in een periode van 5 maanden. KMO Consult heeft een projectteam met medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en uitgevoerd en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 14001 Certificering voor Nederland & België Een middelgroot internationaal transportbedrijf met ongeveer 270 medewerkers, met als doel het aanbieden van totale logistieke dienstverlening, van transport tot opslag. Het bedrijf heeft een modern wagenpark met verschillende soorten voertuigen en een eigen wasstraat. Er bestaat een mogelijkheid om zowel pallets als chemicaliŰn van diverse klassen op te slaan. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.tno.nl) van een ISO 14001-systeem voor 17 locaties in Nederland en 2 in België. KMO Consult heeft een projectteam met een aantal medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Daarnaast zijn specifieke trainingen in relatie tot de opslag van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Vervolgens is het systeem door voorgedragen voor certificering.
ISO 14001 Certificering voor België en Luxemburg Een internationale onderneming met consulting, technologie en outsourcing als hoofdactiviteiten. Klanten zowel multinationals als overheidsorganisaties. Het bedrijf is actief in veel verschillende sectoren, van zorg en educatie tot luchtvaart en de auto-industrie. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.bsi.org) van een ISO 14001-systeem voor 3 locaties in een periode van 6 maanden. KMO Consult heeft een projectteam met medewerkers vanuit iedere locatie samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties, gebaseerd op de procedures van de moedermaatschappij. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en uitgevoerd en is een Management Review verricht. Het systeem is binnen de due date opgeleverd.
"ISO 14001 Certificering voor Frankrijk Een internationale onderneming met consulting, technologie en outsourcing als hoofdactiviteiten. Klanten zowel multinationals als overheidsorganisaties. Het bedrijf is actief in veel verschillende sectoren, van zorg en educatie tot luchtvaart en de auto-industrie. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.bsi.org) van een ISO 14001-systeem voor de locaties: Parijs (2x), Lyon en Nice in een periode van 6 maanden. KMO Consult heeft een projectteam met medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en uitgevoerd en is een Management Review verricht. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 14001 Certificering Een chemisch bedrijf, wereldleider op het gebied van gelcoats en composieten distributie, onverzadigde polyesters en lichtuitharding harsen en koolwaterstof harsen. Het bedrijf heeft vestigingen in 17 landen over vier continenten, waarvan een vestiging in Nederland. ISO 14001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren (www.dnv.nl) van een ISO 14001-systeem voor de locatie in Nederland. KMO Consult heeft de aansturing verzorgd van een stagiarie en een project-team, bestaande uit management en medewerkers van de locatie, en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 14001 Certificering Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt hoogwaardig projectmeubilair voor bedrijven en instellingen. Een dynamische organisatie met ruim 90 medewerkers. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.tno.nl) van een ISO 14001-systeem. KMO Consult heeft samen met het project-team een nul-inventarisatie uitgevoerd. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 14001 Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt straatmeubilair. Heeft verschillende verkoopkantoren in Europa, o.a. in Denemarken, Groot BrittanniŰ en Duitsland. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.tno.nl) van een ISO 14001-systeem voor de locatie in Nederland. KMO Consult heeft een project-team met een aantal medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Daarnaast zijn specifieke trainingen in relatie tot de opslag van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Vervolgens is het systeem door voorgedragen voor certificering.
ISO 14001 Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.tno.nl) van een ISO 14001-systeem voor 2 locaties in Nederland. KMO Consult heeft door middel van detachering het ISO 14001-systeem opgezet en ge´mplementeerd.
ISO 14001 Het bedrijf ontwikkeld en produceert koffers en tassen. De focus ligt op tassen voor het bedrijfsleven. Er worden oplossingen op maat bedacht om ergonomisch verantwoorde producten te leveren en er wordt rekening gehouden met elektronische apparatuur. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren van een ISO 14001-systeem. KMO Consult heeft een project-team met een aantal medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Daarnaast zijn specifieke trainingen in relatie tot de opslag van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Vervolgens is het systeem door voorgedragen voor certificering.
ISO 14001 Het bedrijf is een toeleverancier op het gebied van plaatbewerking. Onder de activiteiten vallen onder andere de aanmaak van een halffabrikaat of van een compleet eindproduct inclusief poedercoating, montage en verpakking. Daarnaast produceert het bedrijf LPG tanks. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren van een ISO 14001-systeem. MO Consult heeft een project-team met een aantal medewerkers vanuit de locaties samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Daarnaast zijn specifieke trainingen in relatie tot de opslag van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Vervolgens is het systeem door voorgedragen voor certificering.
ISO 14001 Certificering Het bedrijf is gespecialiseerd in after sales service op het gebied van consumentenelektronica. Het regelt zowel het administratieve proces (garantie, verzekering e.d.) als de fysieke verwijdering van elektronische producten. Daarnaast biedt het bedrijf ook services zoals opslag, distributie en reparaties. ISO 14001 Opzetten, implementeren en laten certificeren van een ISO 14001-systeem voor de locaties in Nederland, België en Duitsland. KMO Consult heeft de aansturing verzorgd van een project-team, bestaande uit management en medewerkers van de locatie, en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie- en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
Audits Een ICT-dienstverlener die zich voornamelijk richt op kleine en middelgrote ondernemingen. ISO 14001 Het uitvoeren van interne audits voor het ISO 14001-systeem. Consultants van KMO Consult hebben meerdere interne audits uitgevoerd om de werking van het ISO 14001-systeem te verifiŰren. De resultaten zijn, inclusief verbetervoorstellen, gecommuniceerd met de klant.
Audits De organisatie ontwerpt, ontwikkeld, levert en ondersteunt producten en systemen voor handels- en consumenten schepen wereldwijd. Het bedrijf bedient meer dan 2000 klanten en heeft apparatuur ge´nstalleerd op meer dan 30.000 schepen. ISO 9001 Uitvoeren van meerdere interne audits voor ISO 9001 voor de locatie in Spanje. KMO Consult heeft een aantal interne audits uitgevoerd ter voorbereiding op de certificatieaudit. Aan de hand van de resultaten zijn verbeteracties voorgesteld.
VCA** & ISO 9001 Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. ISO 9001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.kiwa.nl) van een ISO 9001/VCA**-systeem voor het gehele bedrijf. KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het ISO 9001/VCA**-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en drie maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
ISO 9001 Het bedrijf treedt op als hoofdaannemer voor volledige energieopwekking, voortstuwing, energiedistributie en besturings/automatiserings-pakketten voor het ontwerp en de installatie van energy systemen voor schepen. ISO 9001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locatie in Noorwegen. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 9001 Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt straatmeubilair. Heeft verschillende verkoopkantoren in Europa, o.a. in Denemarken, Groot BrittanniŰ en Duitsland. ISO 9001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locatie in Nederland. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
VCA** & ISO 9001 Het bedrijf verkoopt, ontwerpt, realiseert en neemt besturingssystemen in bedrijf voor gasturbine gerelateerde installaties. ISO 9001 Opzetten, implementeren en laten certificeren (www.kiwa.nl) van een ISO 9001/VCA**-systeem voor het gehele bedrijf. KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het ISO 9001/VCA**-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en drie maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
ISO 9001 De organisatie ontwerpt, ontwikkeld, levert en ondersteunt producten en systemen voor handels- en consumenten schepen wereldwijd. Het bedrijf bedient meer dan 2000 klanten en heeft apparatuur ge´nstalleerd op meer dan 30.000 schepen. ISO 9001 Opzetten, implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken en Polen. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Veel procedures waren al omschreven door de moederorganisatie en zijn aangepast om implementatie te vegemakkelijken. Enkele nieuwe noodzakelijke procedures zijn uitgewerkt, in samenwerking met de betrokken medewerkers en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 9001 Het bedrijf ontwerpt en produceert stalen trappen voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. ISO 9001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locatie in Nederland. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Alle medewerkers zijn d.m.v. een presentatie op de hoogte gebracht van het systeem en de bijbehorende veranderingen. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 9001 De onderneming ontwerpt en produceert aggregaten voor gas turbines voor klanten in de gas en oliesector wereldwijd. ISO 9001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem voor de locatie in Nederland. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 9001 De onderneming ontwikkeld en produceert filter- en separatiesystemen. Het bedrijf bedient veel verschillende markten zoals de procesindustrie, overheidsinstanties, scheepvaart, automotive etc. ISO 9001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 9001-systeem. KMO Consult heeft met een project-team van medewerkers een nul-inventarisatie uitgevoerd om te verkennen welke elementen uit de norm reeds aanwezig waren en welke elementen verdieping nodig hadden. Vervolgens zijn, in samenwerking met de betrokken medewerkers, de noodzakelijke procedures uitgewerkt en metingen verricht. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over de veranderingen en het nut ervan. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en verricht en is een Management Review uitgevoerd. Het systeem is binnen de due date opgeleverd en gecertificeerd.
ISO 9001 & VCA Support Het bedrijf realiseert gecertificeerde elektrotechnische installaties. Het verzorgt veel verschillende projecten: van kleinschalige woningbouw tot omvangrijke utiliteitsbouw; van uitbreiding van bestaande installaties tot complexe, innovatieve projecten. KAM Coördinator Ondersteuning bieden bij het onderhoud van het VCA en ISO 9001 systeem. KMO Consult geeft het bedrijf ondersteuning op afroep met betrekking tot het VCA en het ISO 9001 systeem. Daarnaast wordt er, eveneens op afroepbasis, gebruik gemaakt van de expertise van onze consultants bij bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van het plan van aanpak van de RI&E.
HSE Support (Audits & Management Review) Het bedrijf verkoopt, ontwerpt, realiseert en neemt besturingssystemen in bedrijf voor gasturbine gerelateerde installaties. KAM Coördinator Ondersteuning bieden bij het onderhoud van het VCA en ISO 9001 systeem. KMO Consult geeft het bedrijf ondersteuning op afroep met betrekking tot het VCA en het ISO 9001 systeem. Het gaat hier met name om het uitvoeren van interne audits en het uitvoeren van een Management Review.
HSE Support Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. KAM Coördinator Het leveren van HSE support voor een locatie in Nederland. Inzet van een gekwalificeerde medewerker van KMO Consult.
HSE Support Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. KAM Coördinator Implementatie en onderhoud van een Milieu Management Systeem voor de locatie en de daarbij behorende aspecten, zoals vergunningaanvragen, milieujournaals, ontvangen inspecteurs, interne auditteams, etc. Inzet van een gekwalificeerde medewerker van KMO Consult.
QRA De onderneming is een leverancier van automaterialen aan zelfstandige bedrijven en ketens. Daarnaast heeft het bedrijf ook vele diensten die samenhangen met het leveren van automaterialen. Hierbij kan worden gedacht aan trainingen en opleidingen, methoden voor afvalscheiding, technische ondersteuning e.d. QRA - Kwantitatieve Risico Analyse Uitvoeren van een kwantitatieve risico-analyse. KMO Consult heeft de onderneming ondersteund bij het uitvoeren van een QRA aan de hand van de PGS 3. Hierbij is aandacht besteedt aan de aanwezige gevaarlijke stoffen in de onderneming, de locatie, de aard van de activiteiten en de eigenschappen van de inrichting. Aan de hand van de resultaten heeft KMO Consult een aantal verbetervoorstellen gedaan en geconcretiseerd in deelstappen ter bevordering van de veiligheid.
MSDS begrijpen Producent van verf, coatings en specialty chemicals. MSDS begrijpen Verzorgen van een training gevaarlijke stoffen voor een locatie in Nederland. KMO Consult heeft een training ontwikkeld aan de hand van veelvoorkomende gevaarlijke stoffen in de onderneming ten behoeve van de werknemers. De training is gegeven door middel van veel praktijkvoorbeelden.
ISO 14001 Training Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. Normkennis ISO 14001 Het verzorgen van een training normkennis ISO 14001 voor de medewerkers. Aan de hand van beschikbare documenten uit het ISO 14001 systeem is een op maat gesneden training ontwikkeld en verzorgd aan direct betrokkenen, waarbij audits door de cursisten, onder begeleiding van de docent, onderdeel van uitmaakten.
VCO - Training Een internationaal bedrijf met een groot aanbod aan consumentenproducten en vestigingen in meer dan 200 landen. De meeste merken die onder het bedrijf vallen zijn internationaal of locale marktleiders. Opleidingen Het verzorgen van een training normkennis VCO voor de medewerkers. Aan de hand van beschikbare documenten van de organisatie is een op maat gesneden training ontwikkeld en verzorgd aan direct betrokkenen.
ISO 14001 & OHSAS 18001 De organisatie ontwerpt, ontwikkeld, levert en ondersteunt producten en systemen voor handels- en consumenten schepen wereldwijd. Het bedrijf bedient meer dan 2000 klanten en heeft apparatuur ge´nstalleerd op meer dan 30.000 schepen. OHSAS 18001 Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een ISO 14001 en 18001-systeem voor de locaties in Nederland, Duitsland ItaliŰ, Denemarken en Polen. KMO Consult heeft een project-team met medewerkers vanuit iedere locatie samengesteld en getraind om samen een nul-inventarisatie uit te voeren. Tevens is een self-assessment uitgevoerd om de reeds ge´mplementeerde en nieuwe preventie -en verbeteropties inzichtelijk te maken. Deze opties zijn gedeeltelijk tijdens het project reeds ge´mplementeerd en gedeeltelijk vertaald naar doelstellingen voor de (middel/lange) termijn. Het tweede gedeelte bestond uit het uitwerken van de noodzakelijke procedures en registraties, aan de hand van global procedures. Aan de hand van een communicatieschema zijn medewerkers op alle niveaus, vanuit verschillende interne media voorzien van boodschappen over nut en noodzaak van milieuzorg. Verder zijn interne inspecties en audits gepland en uitgevoerd en is een Management Review verricht. Het systeem is binnen de due date opgeleverd.
RI&E Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E Het bedrijf realiseert gecertificeerde elektrotechnische installaties. Het verzorgt veel verschillende projecten: van kleinschalige woningbouw tot omvangrijke utiliteitsbouw; van uitbreiding van bestaande installaties tot complexe, innovatieve projecten. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt hoogwaardig projectmeubilair voor bedrijven en instellingen. Een dynamische organisatie met ruim 90 medewerkers. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E Een jonge organisatie actief in de composiet branche. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van rotorbladen en nacelles voor windturbines. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E Een onderneming gestart als schildersbedrijf en uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf met circa 75 medewerkers. Naast schilderwerk heeft het bedrijf inmiddels ook ruime ervaring met onderhoud en renovatie. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van klantspecifieke pilot plants en kleinere productie plants voor de (petro) chemische, fijnchemische en farmaceutische industrie. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
RI&E De onderneming ontwikkeld en produceert flexibele luchtkanalen. De producten worden wereldwijd, in meer dan 50 landen, verkocht. RI&E Uitvoeren van een RI&E, inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak. KMO Consult heeft een RI&E opgesteld voor de organisatie en verbeteropties vertaald naar een ingevuld Plan van Aanpak (PVA).
Training BHV Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. Training BHV Verzorgen van een BHV training. KMO Consult heeft een training BHV verzorgd voor een tiental medewerkers. Aan de hand van praktijkmateriaal, filmbeelden en dergelijke is de lesstof verdiept. Daarnaast is er in praktijk geoefend onder andere met het gebruiken van verbanddozen en brandblussers.
B-VCA Training Het bedrijf is gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. B-VCA Training Volgens de norm VCA dienen alle operationele medewerkers minimaal in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA. Door interne verschuivingen en vervallen certificaten (10 jaar geldig) ontstond de noodzaak om een training B-VCA te laten verzorgen. KMO Consult heeft een training B-VCA in 4 avonden verzorgd waarbij veel aandacht is besteed aan implementatie in de praktijk en oefenen van examenvragen.
Training ISO 9001 / 14001 Normkennis Een chemisch bedrijf, wereldleider op het gebied van gelcoats en composieten distributie, onverzadigde polyesters en lichtuitharding harsen en koolwaterstof harsen. Het bedrijf heeft vestigingen in 17 landen over vier continenten, waarvan een vestiging in Nederland. Training Normkennis / Interne Auditor Het verzorgen van een training normkennis ISO 9001 en ISO 14001 voor de medewerkers. Aan de hand van beschikbare documenten uit het ISO 9001 / 14001 systeem is een op maat gesneden training ontwikkeld en verzorgd aan direct betrokkenen, waarbij audits door de cursisten, onder begeleiding van de docent, onderdeel van uitmaakten.
Training VOL-VCA Een bedrijf gespecialiseerd in grondverzet, aanleg van infrastructuur, transport, sloopwerk, telescoopkraanverhuur en bodemonderzoek en bodemsanering. In het bedrijf werken circa 60 personen. B-VCA Training Volgens de norm VCA dienen alle operationele medewerkers minimaal in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA. Door interne verschuivingen en vervallen certificaten (10 jaar geldig) ontstond de noodzaak om een training B-VCA te laten verzorgen. Volgens de norm VCA dienen alle operationeel leidinggevenden minimaal in het bezit te zijn van een certificaat VOL-VCA. Door interne verschuivingen en vervallen certificaten (10 jaar geldig) ontstond de noodzaak om een training VOL-VCA te laten verzorgen.
VCA Constructiebedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van metaalconstructies (kolommen, bordessen, trappen, etc.). Het bedrijf heeft circa 25 medewerkers. VCA Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een VCA*-systeem voor de locatie. KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het VCA-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en 3-maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
Aanpassen VCA** 2004 naar VCA* 2008 Een overheidsinstantie die integraal onderdeel uit maakt van een gemeente en verzorgd de inzameling en verwerking van afval. VCA Certificaat Update bestaande VCA**-systeem naar de nieuwe VCA norm (versie 2008). KMO Consult heeft samen met de organisatie een handboekbeoordeling uitgevoerd om de wijzigingen inzichtelijk te maken. Aan de hand de actiepuntenlijst zijn de noodzakelijke wijzigingen in het systeem en de organisatie doorgevoerd en is het systeem voorgedragen voor certificering.
VCA De kernactiviteit van dit dynamische en snelgroeiende bedrijf is het vervaardigen van luchtkanalen. Een aanvullende dienstverlening betreft het installeren van installaties voor koudetechniek. In het bedrijf werken circa 15 personen. VCA Certificaat Opzetten, implementeren en laten certificeren van een VCA*-systeem voor de locatie. KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het VCA-systeem custombuild gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en drie maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
VCA Certificering Producent van kozijnen en dakkapellen op maat. De organisatie is betrokken bij de opdrachtgevers tijdens de ontwerpfase, ook draagt het zorg voor de montage van de kozijnen en dakkapellen. VCA Certificaat Opzetten, Implementeren en laten certificeren van een VCA*-systeem voor de locatie. KMO Consult heeft een nul-meeting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het opzetten van de RI&E, het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en inrichting van de werkplaats en keuringsregimes. Aan de hand van de KMO-template is het VCA-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en 3-maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
VCU De kernactiviteit van dit dynamische en snelgroeiende bedrijf is het vervaardigen van luchtkanalen. Een aanvullende dienstverlening betreft het installeren van installaties voor koudetechniek. In het bedrijf werken circa 15 personen. VCA Certificaat Implementeren en laten certificeren van een VCU-systeem. Aan de hand van de KMO-template is het VCU-systeem custom-build gemaakt en zijn voorlichtingssessies aan het personeel belegd. Na invoering van alle elementen en drie maanden traceerbare registraties is het systeem voorgedragen voor certificering.
Milieuvergunning Een chemisch bedrijf, wereldleider op het gebied van gelcoats en composieten distributie, onverzadigde polyesters en lichtuitharding harsen en koolwaterstof harsen. Het bedrijf heeft vestigingen in 17 landen over vier continenten, waarvan een vestiging in Nederland. Vergunningen Aanvragen van een Milieu-revisievergunning. KMO Consult heeft het project, voor het aanvragen van een nieuwe de gehele inrichting omvattende Milieu-revisievergunningaanvraag verzorgd. Samen met medewerkers van de locaties is relevante data verzameld en omgezet naar een aanvraag. Op basis van de tussentijdse resultaten zijn acties gepland en is overleg met het bevoegd gezag en overige derden gevoerd om het project voorspoedig te laten verlopen.
Milieuvergunning Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en de verkoop van non-woves. De materialen worden gebruikt in kabels, composieten en in de constructie en verpakkingen industrie. De non-woves worden wereldwijd verkocht. Vergunningen Het ondersteunen bij het verkrijgen van een milieuvergunning. KMO Consult heeft het project, voor het aanvragen van een nieuwe de gehele inrichting omvattende Milieu-revisievergunningaanvraag verzorgd. Samen met medewerkers van de locatie is relevante data verzameld en omgezet naar een aanvraag. Op basis van de tussentijdse resultaten zijn acties gepland en is overleg met het bevoegd gezag en overige derden gevoerd om het project voorspoedig te laten verlopen.
Milieuvergunning De onderneming is een leverancier van automaterialen aan zelfstandige bedrijven en ketens. Daarnaast heeft het bedrijf ook vele diensten die samenhangen met het leveren van automaterialen. Hierbij kan worden gedacht aan trainingen en opleidingen, methoden voor afvalscheiding, technische ondersteuning e.d. Vergunningen Ondersteuning bij het aanvragen van een milieuvergunning. KMO Consult heeft de aanvraag voor een milieuvergunning verzorgd. Samen met medewerkers van de locaties is relevante data verzameld en omgezet naar een aanvraag. Op basis van de tussentijdse resultaten zijn acties gepland en is overleg met het bevoegd gezag en overige derden gevoerd om het project voorspoedig te laten verlopen.
Vergunningaanvraag, support De organisatie is actief in de afvalverwerkingsbranche en heeft vestigingen over heel Nederland en BelgiŰ. Vergunningen Het begeleiden van een vergunningaanvraag. KMO Consult heeft een van haar consultants ingezet om de onderneming te ondersteunen met een aanpassen van de vergunning naar aanleiding van een wijziging van enkele afvalstromen en werkwijzen. KMO Consult heeft relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht en het vergunningstraject ondersteund door samen met medewerkers van de locatie relevante data te verzamelen en om te zetten naar een aanvraag. Op basis van de tussentijdse resultaten zijn acties gepland en is overleg met het bevoegd gezag en overige derden gevoerd om het project voorspoedig te laten verlopen.
ZorgRie Ziekenhuis ZorgRie Inventariseren wat voor veiligheidsniveau het bedrijf haar personeel biedt. De risico┤s worden hierbij in kaart gebracht. KMO Consult heeft met behulp van het programma ZorgRie de risico's ge´nventariseerd en geŰvalueerd. Op basis hiervan is het Plan van Aanpak gemaakt en het geheel is getoetst door een HVK-er.