NL- EN

Home - Milieu - ISO 14001 en EMAS - FAQ ISO 14001

FAQ ISO 14001

Milieuzorg conform ISO 14001
FAQ staat voor Frequently Asked Questions, ofwel regelmatig gestelde vragen. Op deze pagina leest u hoe een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 in uw organisatie opzet en implementeert. Alle informatie op deze pagina is gratis en in lijn met de laatste eisen en inzichten op het gebied van ISO 14001. Verder is meer gratis informatie opgenomen over het implementeren van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens ISO 26000 in uw milieuzorgsysteem en de verschillen en mogelijkheden tot integratie van uw milieuzorgsysteem met EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

Wat kost het?
Hoe lang duurt het voor ik kan certificeren?
Moet ik een milieuanalyse uitvoeren?
Wat moet er in mijn Beleidsverklaring staan?
Hoe stel ik een register van wet -en regelgeving op?
Welke doelstellingen kan ik opnemen?
Welke opleidingen en trainingen moet ik (laten) volgen?
Moet milieu een vast agendapunt op mijn agenda zijn?
Moet ik een handboek op papier samenstellen?
Welke processen moet ik beheersen?
Hoe moet ik omgaan met noodsituaties?
Moeten mijn auditors zijn gekwalificeerd?
Wat moet er in de directiebeoordeling staan?Wat kost het?
Het opzetten en implementeren van een ISO 14001 onder begeleiding van een externe consultant bedraagt afhankelijk van de omvang en complexiteit van een organisatie tussen de € 15.000,00 en € 25.000,00. Een en ander is afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden verricht en de kosten die de certificerende instantie aan de organisatie moet doorbereken.

Hoe lang duurt het voor ik kan certificeren?
Het opzetten en implementeren van een ISO 14001 kan relatief snel geschieden. Gemiddeld bedraagt de doorlooptijd circa 6 maanden. Het is dan erg belangrijk een gedegen planning op te zetten van de noodzakelijke acties, om succes te kunnen garanderen.

Aandachtspunten voor een goede planning zijn de verschillende stadia waaruit het project bestaat. Vergeet niet dat het afstemmen van afspraken met externe partijen zoals een certificerende instelling tijd vergen en niet altijd kunnen plaatsvinden op de datum die u hiervoor in gedachten heeft. Maak dadelijk in het voortraject afspraken over de data waarop de documentbeoordeling en implementatiebeoordeling plaats zal vinden.

Moet ik een milieuanalyse uitvoeren?
Om een goed beeld te krijgen van de organisatie en haar (historische) effecten is een milieuanalyse een 'must'. Tijdens de Milieuanalyse wordt onderzoek gedaan naar de processen de effecten ervan op het milieu om de belasting op het milieu van de organisatie inzichtelijk te maken. Vanuit de processen en milieueffecten kan bepaald worden welke milieuwet -en regelgeving van toepassing. Vanzelfsprekend worden de milieuvergunningen geanalyseerd en beoordeelt op actualiteit (nieuwe/gewijzigde processen/installaties/stoffen, etc.) en de mate van naleving van de voorschriften. Handhavingsberichten en klachten maken het overzicht compleet. Vergeet niet in deze fase de historische situatie en organisatorische aspecten ook mee te nemen.

De doorlooptijd van de fase bedraagt gemiddeld genomen circa 40 uur. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie kan meer tijd nodig zijn om een gedegen milieuanalyse op te stellen.

Wat moet er in mijn Beleidsverklaring staan?
Wat er minimaal in uw milieubeleidsverklaring moet staan kunt u lezen in paragraaf 4.2 van de ISO 14001 norm. Aandachtspunten zijn in ieder geval:

 • Uitgegeven door het hoogste leidinggevende niveau
 • Geschikt voor de aard van de milieu-effecten
 • Bevat een verbintenis tot continue verbetering en naleven wet-& regelgeving
 • Een kader stelt voor (beoordeling van milieudoelen en taken
 • Aantoonbaar vastgelegd, geimplementeerd en bijhouden
 • Beschikbaar (voor het publiek)

Het verdient aanbeveling eerst de milieuanalyse uit te voeren om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste milieuaspecten van uw organisatie, zodat u het beleid hierop kunt afstemmen.

Hoe stel ik een register van wet -en regelgeving op
Aan de hand van de processen kunt u inzicht verwerven in de effecten op het milieu. Op basis hiervan kunt u een overzicht opstellen van de belangrijkste wet- en regeling.

Tip Kijk ook in de considerans van uw milieuvergunning(en) die geeft u al een goed inzicht in de voor uw organisatie belangrijkste wetten en regelingen.

Vergeet niet om een evaluatie in het register op te nemen; waarom is een regeling wel of niet van toepassing op uw proces/installatie en/of bedrijf? Als onderdeel van de directiebeoordeling kunt de lijst jaarlijks actualiseren. Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer wijzigingen in regelingen maar ook wijzigingen in uw organisatie of processen!

Welke doelstellingen kan ik opnemen?
Bij het opstellen van uw doelstellingen is het goed aansluiting te zoeken bij de manier waarop u nu reeds in uw organisatie doelstellingen vast stelt. Bij het vaststellen 'moet' u zich richten op voor uw organisatie relevante doelstellingen. Dus die in lijn liggen met de voor uw organisatie belangrijke milieuaspecten.

Het verdient aanbeveling doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te definieren. Aan de hand van doelstellingen kunnen specifieke/afgeleide projecten/taken toebedeelt worden.

Tip Let op het opstellen van doelstellingen is een tijdrovende klus, waarbij vele (financiele) belangen een rol spelen. Deze fase heeft een gemiddelde doorlooptijd van minimaal 4 weken!

Tip Let ook op subsidies!

Welke opleidingen en trainingen moet ik (laten) volgen?
De omvang van de te volgen opleidingen en trainingen is verschillend per organisatie en hangt met name samen met de omvang c.q. complexiteit van de installaties en de invloed hiervan op het milieu (onder normale en bijzondere omstandigheden.

Aandachtspunten bij het bepalen van de trainingsbehoefte zijn in ieder geval:

 • Processen en installaties met een onderkend milieu-effect
 • Opleidings -en ervaringsniveau beoogde milieucoördinator
 • Interne team met milieuauditors

Voor interne auditoren geldt in ieder geval dat aantoonbaar een training intern auditen, conform ISO 19011, uitgebreid met milieuaspecten en relevante wet- en regelgeving moet zijn gevolgd.

Moet milieu een vast agendapunt op mijn agenda zijn?
Het milieubeleid, de voor een afdeling relevante milieuaspecten, de invloed van zijn/haar handelen in processen en het te verwachten milieu-effect moet op alle niveaus in de organisatie aantoonbaar zijn. Dit verlangt een goede communicatie. Borg derhalve dat deze elementen op alle niveau's in uw organisatie beschikbaar zijn en regelmatig worden besproken.

Moet ik een handboek op papier samenstellen?
De methode die voor u bedrijf passend is om documenten en afspraken vast te leggen kunt u ook toepassen voor het voldoen aan de eisen vanuit ISO 14001. Een handboek met procedures en instructies op papier is daarom niet verplicht. Veel bedrijven maken inmiddels gebruik van een intranet. Het opnemen van Milieuzorg in een intranetapplicatie is een door veel bedrijven gebruikte methodiek om procedures en processen vast te leggen.

Tip KMO beschikt over ruime ervaring waar het gaat om het plaatsen van elektronische teksten en heeft hier desgewenst ook software voor: Cross Approach®

Welke processen moet ik beheersen?
Uit de milieuanalyse komt naar voren welke processen een (negatieve) invloed (kunnen) hebben op het milieu. Voor deze processen moet u bepalen of het noodzakelijk is hiervoor algemene procedures en/of instructies op te stellen. In een aantal gevallen kunt u er ook voor kiezen de beheersing van deze effecten in de vorm van communicatie c.q. opleiding en training onder te brengen.

Aandachtpunten zijn in ieder geval:

 • Inkoop en Verkoop (Aspecten en Criteria)
 • Onderhoud apparatuur (tanks/airco’s, etc.)
 • Ingehuurd personeel (derden)
 • Procedures en instructies (voor significante aspecten in een afdeling)
 • Afvalverwijdering (wat, waar en hoe)
 • Werkvergunningen (noodzakelijk voor een goede beheersing?)

Hoe moet ik omgaan met noodsituaties?
Uit uw milieuanalyse komen de beheerste en onbeheerste effecten op het milieu naar voren. Hierbij schenkt u dan aandacht de effecten die kunnen als gevolg van morsingen, lekkages of brand bij of tijdens het opstarten, in werking hebben dan wel stilleggen van een proces. Deze onderkende effecten moeten worden beheerst. Enerzijds kunt u de effecten beheersen door de juiste hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Anderzijds moeten maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de hulporganisatie worden ingezet. Het meest eenvoudige is om hierop het noodplan aan te vullen.

Moeten mijn auditors zijn gekwalificeerd?
In de procedure waarin u het auditproces opneemt wordt veelal ook opgenomen aan welke eisen uw auditors moeten voldoen. ISO 19011 geeft hiervoor richtlijnen. Belangrijke aandachtspunten zijn ieder geval dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de auditvaardigheden (voorbereiding, uitvoering, rapportage), inhoud van de normelementen uit ISO 14001, en waar mogelijk intern documentatiesysteem, bijzondere processen, eisen vanuit milieuwet –en regelgeving.

Wat moet er in de directiebeoordeling staan?
Het voorbereiden en plannen van een directiebeoordeling (Management Review) is in zijn algemeenheid een proces dat veel tijd vraagt. Niet alleen het plannen van een datum waarop een ieder beschikbaar is, blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Vooral het verzamelen en overzichtelijk neerzetten van de resultaten van processen en/of activiteiten vraagt enige ervaring. Belangrijke punten die in ieder geval aan de orde moeten komen tijdens de beoordeling zijn:

 • Afspraken uit de voorgaande Management Review.
 • Gewijzigde omstandigheden (processen, vergunningen, documentatie)
 • Eventuele wijzigingen in het milieuaspectenregister
 • De realisatie van doelstellingen en de (bijbehorende) Prestatie Indicatoren
 • Resultaten van inspecties en audits (extern en intern)

Tip Vergeet niet om een besluitlijst te maken van de directiebeoordeling.

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen en wij kunnen u direct meer vertellen, (074) 291 93 93. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.